1920 m. vasario 20 d. | Likviduoti įtariamieji

Nežinojau nei tada, negaliu išsiaiškinti ir dabar, kodėl tiek mūsų intelektualų seka idioto Markso teorijomis ir parduoda Tėvynę Maskvai ir jos budeliams.

Iš Panevėžio pabėgęs Valiukas grįžo iš Maskvos, bet buvo pagautas Panevėžio bataliono veikimo bare. Keli bataliono karininkai suėmė tiek jį, tiek ir jo žmoną ir juos likvidavo. Kur ir kokiomis aplinkybėmis Valiukai buvo likviduoti, buvo kelios versijos, tačiau aš ten nebuvau, tai smulkmenų nežinau. Kauno kairiojoje, socialistinėje, bendruomenėje dėl Valiukų likvidacijos kilo dar didesnis triukšmas nei dėl Vitkausko ar Smolskio. Nieko nebuvo pasiekta, nes likvidacijos dalyviai, visi biržiečiai, buvo labai solidarūs ir sumetė bėdą ant dezertyravusio von Mueller. Nebuvo išdrįsta traukti teisman biržiečių, nes trūko bet kokio kaltės įrodymo.

Nežinau, kiek daugiau tų šunų grįžo iš Maskvos, kai mūsų daliniai pasitraukė iš Rytų Europos. Esu tikras, kad daug jų grįžo, bet mūsų socialistinis elementas ne tik nedrįso išaiškinti šių Maskvos bernų veiklos, bet dar juos globojo ir gynė. Tai man jie visi pasidarė infiltrantais, kurie daug pasidarbavo įvykiuose 1920 m. vasario 20 dieną. Bet apie tai vėliau.

Nežinojau nei tada, negaliu išsiaiškinti ir dabar, kodėl tiek mūsų intelektualų seka idioto Markso teorijomis ir parduoda Tėvynę Maskvai ir jos budeliams.


Šių atsiminimų autorius – Lietuvos karininkas Vincas Grigaliūnas-Glovackis – aprašo ginčytiną epizodą, kai jo vadovaujami 2-ojo pėstininkų pulko kariai likvidavo įtariamus Sovietų Rusijos kolaborantus. Vasario 20 d. V. Grigaliūnas-Glovackis turėjo malšinti Panemunėje kilusį komunistinių pažiūrų karių sukilimą, nes buvo pagarsėjęs, kad tai daro sėkmingai, nors kartais imdavosi griežtų priemonių.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Šių atsiminimų autorius, 1920 m. malšinęs Panemunės kareivių sukilimą Vincas Grigaliūnas-Glovackis. Nuotrauka iš LCVA, A041-P433


Šaltinis: Vincas Grigaliūnas – Glovackis, Generolo atsiminimai, t.2, Vilnius, 2017, p.75.