1920 m. vasario 22 d. | Erdvioms sodyboms reikia priemiesčių žemės

Pirmutiniams sveikatos reikalavimams patenkint, reikėtų įstatymų keliu nustatyti minimalius sodybų dydis ir įvesdinti priverstinis medžių sodinimas.

Dėl sugriautų Lietuvos miestų ir miestelių statymo

Prieš keletą dienų Vidaus Reikalų Ministerija išsiuntinėjo Apskričių Komitetams ir Miestų Valdyboms įsakymę apie tai, kad naujai statyt nukentėjusiuose del karo miestuose ir miesteliuose triobesiai be tam tikrų patvirtintų planų draudžiama. […]

Deja, mes išgyvename tokį sunkų ekonominį krizį, jog nė svajoti negalime apie mūsų miestų ir miestelių atstatymą „miestų sodų“ lyties, bet tas anaiptol nereiškia, kad mes turime sugrįžti prie senųjų netvarkingo (koasinio) statymo tradicijų.

Jeigu mes šiandien negalime pasigaminti nedegamosios medžiagos ir su širdgėla, gal būt, gausim statyti medinius namus, tai bent oro ir žemės mums netrūksta, pakanka, kad susistėmum ruimingai, erdvai, kad nesusikimštum. Štai dėl ko turime pasakyti, kad Vidaus Reikalų Ministerijos įsakymas sustojo pusiaukelėj.

Teisingai įsikuriamajam plotui išplanuot ir kamšai jame pašalint reikalinga, kad kiekviena sodyba turėtų pakankamai ruimo, kad ties kiekvienais namais būtinai įvestum sodą ir daržą. Mes pasakytum, kad tiems pirmutiniams sveikatos reikalavimams patenkint, reikėtų įstatymų keliu nustatyti minimalius sodybų dydis ir įvesdinti priverstinis medžių sodinimas. O kad galėtų būt įvykdomi tie paprasčiausi norai, reikalinga praplėst miestų gyvenamasis plotas, prirėžiant jiems mažesnius ar didesnius sklypus (plotus) pamiesčių žemės, nepaisant (? Red.) to, kam toji žemė priklauso – patiems miestams ar pamiesčių dvarininkams ir ūkininkams. […]

Pris. adv. O. Finkelšteinas

Pagal „miesto sodo“ idėjas projektuotas Kauno rajonas prie Ąžuolyno. P. M. Frandseno ir A. Jokimo Kauno miesto vystymo plano (1923 m.) fragmentas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Dėl sugriautų Lietuvos miestų ir miestelių statymo“, Lietuva, nr. 42 (324), 1920 m. vasario 22 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64989&seqNr=1