1920 m. vasario 25 d. | Iš Kauno Miesto Muzejo kronikos

Kauno Miesto Muzejus turi kelius skyrius, kaip antai: archeologijos, žmonių dailės, paleontologijos, numizmatikos ir truputi paleografijos ir sfragistikos. Ne visi tie skyriai vienodos vertės daiktų skaičius ir jų muzejinės vertės atžvilgiu. Ypaš mums lietuviams. <…> Gal tik dalis yra surišta su Lietuva.

Tadui Daugirdui, Kauno Miesto Muzejo Direktoriui mirus į jo vietą Miesto Savivaldybės tapo pakviestas prof. E. Volteras, kuris dabar priiminėja Muzejo turtą. Tad kolei bus pabaigtas tikrinimas Muzejo turtų ir jų priėmimas, Muzėjas tuo tarpu atidaromas lankytojams tik sekmadieniais nuo 10v. r. iki 3 v. p. p.

Kauno Miesto Muzejus turi kelius skyrius, kaip antai: archeologijos, žmonių dailės, paleontologijos, numizmatikos ir truputi paleografijos ir sfragistikos. Ne visi tie skyriai vienodos vertės daiktų skaičius ir jų muzejinės vertės atžvilgiu. Ypač mums lietuviams. <…> Gal tik dalis yra surišta su Lietuva, reiks atrinkt ir palikt vietoj žiūrėt, o didesnės dalys turės atiduot vietų svarbesniems dalykams, kurie šiandien paslėpti visokiose indaujose, dėžėse, kaip antai: dalis archeologijos kolekcijos, didžiausia dalis numizmatikos ir paleografijos, gan gausinga ir turininga iš visų atžvilgiu kolekcija lietuviškų megztinių. Jei paliksim Muzeją tokios sudėties ir tvarkos, kaip jis yra šiandien, tai jis negalės plėstis, reikšti gyvo reikalo, bet taps kapinynu.

Tvarkingiausiai laikomas ir turtingiausias tai archeologijos skyrius, kuris beveik išimtinai susideda iš a. a. T. Daugirdo Lietuvos iškasenų. Tą skyrių ir žmonių dailės, ypač gausingą margučių (per 400) Lietuvos Valstybės Archeologijos Komisija paėmė globot ir tvarkyt jam ir platinti paskyrė E. Volteriui pagalbininką.

Kaip tik Muzejuje bus padaryta nors kiek vietos, tuojau bus išstatyta mezginių kolekcija ir laikinai paveikslai iš rinkinio grafo Tiškevičiaus iš Biržų. Nedidelis tas rinkinys, pavestas Muzejuj sergėti pasižymi tokio pasaulinio vardo dailininko, kaip Rubensas, paveikslu <Nukryžuotasis>.

Vas. 12 d. Muzėją atlankė čekų slovakų svečiai: Jonas Olbrachtas iš Prahos ir Borisas Chomiakas iš Kijevo. Abudu jie ypač domėjosi žmonių dailės rinkiniais, kuriuose (juostose, margučiuose) daug bendro atrado su čekų ir slovakų žmonių dailė.

p. G.

Kauno miesto muziejus. XX a. pirmoji pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Iš Kauno Miesto Muzejo kronikos (1920, Sausio 25). Lietuva (44 (326), p. 2.  [žiūrėta 2020-01-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64991&seqNr=2