1920 m. vasario 27 d. | Baltarusių savanorių kuopos formavimo metinės

Su panieka mirčiai žvelgiame ir žvelgsime į priekį! Ginsime Lietuvą ir Baltarusiją ir verčiau negyvensime, nei matysime jas pavaldžias, nukryžiuotas priešų.

Vasario 27-oji, 1919–1920 m.

Prieš metus prasidėjo savanorių kuopos formavimas prie Baltarusių registracijos biuro. Mažai tada buvo kareivių…

Tačiau „iš kibirkšties įsidegė liepsna“…

Mūsų reikalas išsiplėtė ir dar plėsis. Su ginklu rankose praėjusiais metais gynėme Lietuvą: lietuvių baltarusiai – kaip savo Tėvynę, o užsienio baltarusiai iš Minsko, Smolensko, Mogiliavo ir kitų Baltarusijos miestų ir kaimų – kaip savo brangią bendradarbę ateityje.

Su panieka mirčiai žvelgiame ir žvelgsime į priekį!

Ginsime Lietuvą ir Baltarusiją ir verčiau negyvensime, nei matysime jas pavaldžias, nukryžiuotas priešų.

Kur priešai, kary-baltarusi, mušk juos!!!

Smalenecas

[Vertimas iš 1919 – 27 лютага – 1920“, Варта Бацькаўшчыны, nr. 8, 1920 m. vasario 27 d., p. 3–4.]


„Варта Бацькаўшчыны“ – pirmasis periodinis laikraštis baltarusių kalba Lietuvos kariuomenėje, ėjęs du kartus per savaitę. Leistas Kaune 1920 m. sausio 9 d. – birželio 30 d. Redaktorius – Aleksandras Ružancovas.

Aleksandras Ružancovas (literatūrinis pseudonimas „Alesis Smalenecas”, t. y. „Smolenskietis“) – Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas leitenantas, istorikas, bibliografas, bibliofilas.

Kilęs iš LDK bajorų Ružanecų giminės. Gimė 1893 m. Viazmoje (į rytus nuo Smolensko). 1911 m. baigė Viazmos miesto gimnaziją, 1911–1914 m. studijavo Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultete, 1914 m. baigė Aleksejaus karinę mokyklą. Kariavo ir buvo sužeistas rusų-vokiečių fronte. 1918 m. mobilizuotas į raudonąją armiją, tačiau mūšių prie Jiezno metu 1919 m. vasario mėn. perėjo į Lietuvos pusę. Nuo 1919 m. lapkričio mėn. vadovavo Lietuvos kariuomenės Baltgudžių batalionui. Redagavo leidinius baltarusių kalba, kūrė eiles. 1919 m. apdovanotas Vyties Kryžiaus ordinu.

1920 m. lapkričio mėn. kariuomenės teismo nurodymu suimtas, tačiau nepasitvirtinus kaltinimams po septynių savaičių paleistas.

Toliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje ugniagesybos inspektoriumi. 1921–1940 m. Kariuomenės bibliotekos (1921–1923 m. Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyriaus biblioteka, 1923–1935 m. Centrinė kariuomenės biblioteka) viršininkas. 1928–1940 m. Lietuvos bibliografijos instituto reikalų vedėjas, nuo 1928 m. rengė spaudai žurnalą „Bibliografijos žinios“. Redagavo žurnalo „Karys“ priedą gudų kalba „Belorus vajskovy“, bendradarbiavo su leidiniais „Karo Archyvas“, „Kardas“, „Policija“, „Savivaldybė“, „Skautų Aidas“, „Trimitas“, „Lietuva“, „Lietuvos Žinios“ ir kt. Išleido dvi knygas („Gaisrai Kaune 1812 m.“, 1930 m., ir „Kaunas 1831 ir 1863–1864 metų sukilimuose“, 1937 m.) ir daugiau nei 30 straipsnių, skirtų Kauno istorijai. 1933 m. apdovanotas Ugniagesių 1-ojo laipsnio Aukso kryžiumi.

1939 m. pabaigoje su šeima persikėlė į išlaisvintą Vilnių. Po 1940 m. sovietų okupacijos paleistas į atsargą. Priimtas dirbti į tuo metu organizuojamą Lietuvos SSR Mokslų akademijos Centrinę biblioteką, kur paskirtas vadovauti bibliografijos skyriui. Vokiečių okupacijos metais atleistas, dirbo priešgaisrinėje tarnyboje. Pasibaigus karui jo šeima atsidūrė DP stovykloje Memingene. Čia jis vėl pradėjo rinkti lietuviškus leidinius, 1945 m. įkūrė privačią Lietuvių bibliografinę tarnybą ir jai vadovavo. Nuo 1948 m. leido bibliografinį biuletenį „Knygų lentyna“.

1949 m. persikėlė į JAV. Dalyvavo išeivijos lietuvių ir baltarusių kultūriniame-visuomeniniame gyvenime. Mirė 1966 m. Danvilyje (Ilinojaus valstija). Paliko didelį archyvą, kurį Balzeko lietuvių kultūros muziejui Čikagoje, vykdydama velionio valią, perdavė jo dukra Veronika Petrulis.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Aleksandras Ružancovas. Iš Lietuvių enciklopedijos, t. 26, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, p. 231.


Šaltinis: „1919 – 27 лютага – 1920“, Варта Бацькаўшчыны, nr. 8, 1920 m. vasario 27 d., p. 3-4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000591685?exId=140123&seqNr=3; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000591685?exId=140123&seqNr=4