1920 m. vasario 28 d. | Atgimė Klaipėdos mėnraštis „Birutė“

Nuo kitų mųs laikraščių Prusų Lietuvoje, „Birutė“ skiriasi tuomi, kad rašo lietuviškai-lotyniškomis raidėmis ir vartoja kalbą niekuomi nesiskiriančią nuo visų lietuvių laikraščių kalbos Didžioje Lietuvoje ir Amerikoje.

Birutē

Atėjo pirmasis numaris laikraščio „Birutė“ atspausdintas Klaipėdoje 15 sausio 1920 m. Tas laikraštis eidavo ir pirmiaus, bet 1913 metais jis buvo užgęsęs be vilties atsigauti. 1914 m. jo redaktorius leidėjas J. Vanagaitis tapo paimtas į kariuomenę ir pasiųstas kovoti. Po šešių pertraukos metų „Birutė“ atgimė vėla.

Nuo kitų mųs laikraščių Prusų Lietuvoje, „Birutė“ skiriasi tuomi, kad rašo lietuviškai-lotyniškomis raidėmis ir vartoja kalbą niekuomi nesiskiriančią nuo visų lietuvių laikraščių kalbos Didžioje Lietuvoje ir Amerikoje.

„Birutė“ paduoda Darbininkų, Remestininkų ir Mažažemių partijos programo projektą. Tas projektas baigiasi sakiniu: „Vyriausias siekis yra: Lygios teisės visiems ant socijaldemokratiškos popėdės“. […]

Prusų lietuvių socijalizmas neturi aklos tikėjimo neapykantos, kaip tat matytis kitose mųs socijalistų grupėse. Tas Prusų socijalizmas suderintas su karšta ir stipria tėvynės meile, reikalaujančia, kad Prusų Lietuvos miestams grįžtų lietuviškoji jų išvaizda ir lietuviški vardai. „Birutė“, mą rodos, eina per toli, kad reikalauja pramanyti lietuviškus vardus toms Pr. Lietuvos vietoms, kurių tėra žinomi tik vokiški vardai. […]

„Birutė“ yra mėnesinis laikraštis 16 puslapių didumo. Metams atseina 9 Markiai, vienas numaris 75 fenigiai.

Atvirukas. Išleido O. Vitkauskytės knygynas Kaune. 1919 m. (?). Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Birutė“, Draugas, nr. 50, 1920 m. vasario 28 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197429&seqNr=2