1920 m. vasario 5 d. | Meno kūrėjų draugija

Šiomis dienomis Kaune įsikūrė nauja Meno Kūrėjų Draugija. Į ją tepriimami žmonės tiktai kuo nors pasižymėję Lietuvių meno darbuotėj. Draugijos tikslas – auginti lietuvių menas ir remti menininkai.

Meno kūrėjų Draugija

Šiomis dienomis Kaune įsikūrė nauja Meno Kūrėjų Draugija. Į ją tepriimami žmonės tiktai kuo nors pasižymėję Lietuvių meno darbuotėj. Draugijos tikslas – auginti lietuvių menas ir remti menininkai. Eidama į šį tikslą, draugija užsibrėžia labai platų darbuotės planą Steigt ir palaikyt įvairias meno įstaigas, mokyklas, rinkti žmonių kūrybos, rengt įvairių parodų, kelt koncertų, leisti meno reikalais leidinių, auginti mene jaunuomenę, įgalinti menininkus kurti, patiekiant reikalingas materialines aplinkybes, saugoti menininkų teises ir t. t. ir t. t. Valdybai išrinkti: pirmininkas Adomas Varnas, Vicepirmininkas Antanas Sutkus, Sekretorius  Faustas Kirša, Kasininkas – Juozas Naujalis, Valdybos nariai: Maironis Maculevičius, Stasys Šilingas, Paulius Galaunė.

Lietuvių meno kūrėjų draugijos valdyba. 1920 m.
Iš kairės: Maironis, Paulius Galaunė, Juozas Naujalis, Balys Sruoga, Antanas Sutkus, Faustas Kirša,
Stasys Šilingas. Ant stalo – valdybos pirmininko Adomo Varno portretas.
Maironio lietuvių literatūros fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. vasario 05 d., Nr. 28 (310), p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64997