1921 m. balandžio 14 d. | Pasveikinimas Dr. A. Bezzenbergeriui

Balandžio 14 d. Lietuvos Aukštieji kursai paskelbė prof. D-rui A. Bezzenbergeriui proga jo 70-ies metų sukaktuvės šį pasveikinimą.

Balandžio 14 d. Lietuvos Aukštieji kursai paskelbė prof. D-rui A. Bezzenbergeriui proga jo 70-ies metų sukaktuvės šį pasveikinimą:

Magnifficissimus Rektoriui Profesoriui

D-rui Adalbertui Bezzenbergeriui

Karaliaučius, Universitetas. Prūsuos.

Mūsų brangus mokytojau! Jūsų mokslo darbai lietuvių kalbos ir apskritai mūsų krašto istorijai yra padėję pagrindų šių dienų mokslui. Tuos didžiausius Jūsų nuopelnus ypač jaučia Lietuvos aukštoji mokykla, neseniai pradėjusi kuriamąjį savo darbą. Todėl mūsų aukštoji mokykla ir mes siunčiame Jums širdingiausių linkėjimų dėl šios dienos sukaktuvių šventės ir geidžiam, kad susilauktumėt dar didesnių savo garbingos sėjos vaisių.  Rektoris Vabalas Gudaitis, Sekretoris p. Butkevičius.

Humanitarinio skyriaus profesorių kolegijos dėkingi nariai Volteris, Humanitarinio skyriaus dekanas, Žemaitis, Būga, Dubas, Eretas, Klimas, Jablonskis, Janulaitis, Krėvė-Mickevičius, Voldemaras.


„Lietuvoje“ skelbiamas Aukštųjų kursų Kaune dėstytojų sveikinimas Karaliaučiaus universiteto rektoriui, vienam žymiausių Vokietijos kalbininkų profesoriui Adalbertui Bezzenbergeriui, daug prisidėjusiam prie lietuvių kalbos tyrimų. Dar jaunystėje susidomėjęs baltų kalbomis, šis autorius parašęs prūsų kalbos žodynėlį, vėliau labai susidomėjo lietuvių kalba, laikydamas ją seniausia indoeuropiečių prokalbe ir dėl savo didelio autoriteto išpopuliarinęs ją Vokietijoje. 1879 m., dar Lietuvoje nepasirodžius ,,Aušrai“, jis su kitais Tilžėje įsteigė Lietuvių literatūros draugiją. Palaikė ryšius su kitu lietuvių draugu vokiečiu Jurgiu Zauerveinu, bei žymiais Lietuvos mokslininkais – Eduardu Volteriu, Kazimieru Būga bei tautinio atgimimo patriarchu Jonu Basanavičiumi. 1922 m. Lietuvos universitetas įsikūrimo proga už ypatingus nuopelnus lituanistikai Bezzenbergerį paskelbė garbės profesoriumi. Pastarasis perdavė savo gausią biblioteką į Kauną. Deja, tais metais, jis Karaliaučiuje ir mirė. Ypatingi rektoriaus nuopelnai Mažosios Lietuvos paveldui, laimei pastaruoju metu įvertinti gausiau. Juodkrantėje, kur visą gyvenimą šis žymus vokiečių tautos mokslininkas ir lietuvių tautos draugas leisdavo vasaras, 2017 m. jam atsirado atminimo lentas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Žymaus vokiečių profesoriaus, ilgamečio Karaliaučiaus universiteto rektoriaus Adalberto Bezzenbergerio 1877 m. išleistos knygos ,,Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache „(Lietuvių kalbos istorijos apybraiža – vok. ) viršelis. Fotografija iš Bavarijos nacionalinės bibliotekos Miunchene.


Šaltinis: Lietuva,  1921 04 16, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64462

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/362/item_OBSMZBSZOIODGZCUQRCCB6ABZEDWRVIS