1921 m. balandžio 22 d. | Laiko nustatymas

Kol Lietuvoje buvo laikomasi Vidurinės Europos laiko, tol dar buvo šis dalykas geriau tvarkomas, bet kuomet mums įėjus Vilniun ir Ministerių Kabinetui nutarus, buvo įvestas Vilniaus laikas, tai ištikrųjų mažai kas žino tikrą laiką; gal tik radio stoty.

Aš noriu kreipti visuomenės ir valdžios, o ypač Gelžkelių Valdybos domę į vieną nelabai malonų apsireiškimą.

Kaip žinoma mūsų laikinoje sostinėje – Kaune buvo pradėta laikas normuoti iššovimu iš patrankos Radio Stoty, kame laikas buvo patikrinėjamas Paryžiaus ir Naujeno Radio Stotimis; nors ir čia ne puikiausiai normuojama, tačiaus klaida – minutė – kita, tai ne taip jau svarbu. […]

Lygiai 12-tą šauna Vytauto kalne. Aš nustatau savo „Hr Moser Cie“ minutė į minutę. Lygiai 17 val. 20 m. manau būti Kauno Stoty ir dumti, kur man skubotai reikia. 17 val. 20 m. pribūnu į stotį, ir nervuodamasis klausiu stoties valdininko, ar traukinys jau išėjo, nes jo jau nebuvo matyti.

– Traukinio jau nėr – pasigirdo atsakymas. Pasikasęs sau pakaušį traukiu sau namo galvodamas: „ir gi šimts vilkų, kaip Amerikoj“. […]

Kol Lietuvoje buvo laikomasi Vidurinės Europos laiko, tol dar buvo šis dalykas geriau tvarkomas, bet kuomet mums įėjus Vilniun ir Ministerių Kabinetui nutarus, buvo įvestas Vilniaus laikas, tai ištikrųjų mažai kas žino tikrą laiką; gal tik radio stoty, bet ir ten, matyt, savaip tikrina, vieną dieną šauna, o kitą ir taip praeina.

Ar nevertėtų tą klausymą sutvarkyti, kaip kitose valstybėse, įvedus mieste ir Kauno stoty iš Radio Stoties elektros normuojamą laikrodį. Aš manau, kad tas nedaugiausiai kainuotų. Tuomet ir mūsų piliečiams būtų patogu ir nebūtų nemalonumų prieš svetimtaučius, kurie daugiaus myli tvarką ir punktualumą.

Ilgalaukietis.

Kauno Radiofono darbuotojai prie radijo stoties pastato. Kaunas, 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Laiko nustatymas“, Laisvė, nr. 87, 1921 m. balandžio 22 d., p. 3-4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111016&seqNr=3; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111016&seqNr=4