1921 m. birželio 18 d. | Lenkai susirūpinę žeme…Afrikoje

Mes iš savo pusės patartumėm lenkų dvarininkams patiems apsigyventi Grenlandijos saloj; tup būdu jie iš karto atsikratytų visų bežemių ir mažažemių ir jų karštos galvos ten atvėstų.

Lenkų laikraštis ,,Robotnik“ apgailestauja, kad Lenkų valdžia nesirūpinanti žemės klausimu. Lenkų dvarininkų sąjunga, gavusi teisės dalinti ariamą žemę pakraščiuos- ,,kresuos“, apgyvendina tose vietose ateivius iš Lenkijos. O pačioj Lenkijoj žemės klausimas beveik nepaliestas. Lenkų didžiausių žemės plotų savininkai esą susirūpinę lenkų ,,chlopų“ apgyvendinimu Afrikos tyrumuose. P. Dybovskis atvyko į Varšavą, su Francūzų Ūkio ministerijos nurodymais, pasitarti su Lenkų valdžia apie Madagaskaro salos ir kitų Afrikos kolonijų apgyvendinimą lenkų ,,chlopais“ , kurie ten gausią žemės dovanai, būsiančios amplomėtos kelionės išlaidos ir turėsią jie naujose apsigyvenimo vietose politinių liuosybių. Tuo būdu pačioj Lenkijoj trokštančių žemės reformos bežemių ir mažažemių skaičius žymiai sumažėsiąs.

Tas sumanymas buvęs net svarstytas Lenkų ministerų su p. Dybovskiu.

Tikrai stebėtinas dvarininkų sumanumas.

Mes iš savo pusės patartumėm lenkų dvarininkams patiems apsigyventi Grenlandijos saloj; tup būdu jie iš karto atsikratytų visų bežemių ir mažažemių ir jų karštos galvos ten atvėstų.


Nors pastaruoju metu Madagaskarą dažniausiai su tarpukario Lietuva siejame kalbėdami apie žymiojo Lietuvos geografo ir geopolitiko Kazio Pakšto idėjas, ieškoti atsarginės Lietuvos XX a. 4 deš. , matome, kad šios idėjos buvo būdingos ir Lenkijai ir rimtai svarstytos, jau 1921 m. Paradoksalu ar ne, tačiau tuo metu, Lietuvos spaudoje ši idėja buvo pašiepta ir Lietuvos šaulių sąjungos savaitraštyje ,,Trimitas“ buvo duotas ironiškas pasiūlymas, kad lenkų dvarininkai savo ambicingus projektus galėtų vystyti ne karštame Madagaskare, o atšiauriojoje Grenlandijoje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Keliautojai atšiaurioje Grenlandijos vietoje, 1915 m. Fotografija iš Švedijos etnografijos muziejaus Stokholme, per Europeana.


Šaltinis: Trimitas,  1921 06 18, Nr.23, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39095&biRecordId=4059

Prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/91627/SMVK_EM_fotografi_1461095