1921 m. birželio 21 d. | Visų žiniai!

Šiuo pranešama, kad Amerikos Lietuvių akcinė Bendrovė „RŪBAS“ tapo įregistruota sulig Lietuvos valstybės įstatymais, kurios pagrindinis kapitalas yra 5000 000 auksinių.

Šiuo pranešama, kad Amerikos Lietuvių akcinė Bendrovė „RŪBAS“ tapo įregistruota sulig Lietuvos valstybės įstatymais, kurios pagrindinis kapitalas yra 5000 000 auksinių. Bendrovės „RŪBAS“  tikslas yra Lietuvoje įsteigti  verpyklą, audyklą ir rūbų siuvyklą. Rūbsiuvyklai esanti įrengtai, sulig amerikiečių sistemos, Bendrovės turės galimybę gaminti rūbus už daug pigesnę kainą, negu dabar imama. Bendrovė darys gatavus rūbus į krautuves ir ims pavienius užsakymus. Reikalui esant, pavienis užsakymas (eilė rūbų) bus galima padaryti per šešias valandas. Nuo liepos mėn. 1 d. š. m. visi su įvairiais reikalais ir užsakymais kreipkitės šiuo adresu:

Amerikos Lietuvių akcinė bendrovė „RŪBAS” Did. Vilniaus g.-vė  Nr. 14, Kaunas. Pir. A. Karsokas

Amerikos lietuvių prekybos bendrovė. Kęstučio ir Maironio gatvių kampas, Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Visų žiniai! (1921 m. birželio 21 d.) Lietuva (135 (662)) p. 4.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64432