1921 m. birželio 6 d. | Kreivos akys pataisytos 3 m. Kudikiui

Aš esu Lietuvis ir noriu pranešti savo viengenčiams ką Dr. F. O. Carter yra padarės mano kudikiui.

Aš esu Lietuvis ir noriu pranešti savo viengenčiams ką Dr. F. O. Carter yra padarės mano kudikiui. Kam skauda akis tai tas atvažiuoja pas Anton Vapsta, 2327 W. 22nd str. arba pas Peter Vaičiuns, 2655 W. 43rd Str. lai pamato šių kudikių akys pataisytos.

Franklin O. Carter. M. D.

23 metai prie State gatvės

Akių – Ausų – Nosies ir Gerkles Specialistas

120 State St., Chicago, Ill.

Valandos nuo 9 iki 7. Nedėldieniais nuo 10 iki 12.


JAV lietuvių bendruomenės dienraštyje ,,Draugas“ tilpdavo daugybė skelbimų, parodančių kokiomis aktualijomis gyveno bendruomenė. Visais laikais žmonėms rūpėjo sveikata, ne išimtis ir laikotarpis prieš 100 metų buvo ne išimtis. Šiame skelbime kalbama apie akių gydytojo paslaugas ir jo suteiktą pagalbą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita


Šaltinis: Draugas,  1921 06 06, p. 3

Prieiga internete: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1921-06-06/ed-1/seq-3/#date1=1921&sort=date&date2=1921&words=Lithuania&language=&sequence=0&lccn=&index=12&state=&rows=20&ortext=&proxtext=Lithuania&year=&phrasetext=&andtext=&proxValue=&dateFilterType=yearRa