1921 m. birželio 7 d. | Gamtos Tyrimo Stoties įstatymas

Savo tikslui siekti Gamtos Tyrimo Stotis: a) laiko savo laboratorijų; b) organizuoja atatinkamos medžiagos rinkimą; c) organizuoja ekskursijas mokslo ir mokymo tikslu; d) tyrinėja įvairius praktikos klausimus, iškeltus Lietuvos valstybinių įstaigų pritaikomojo mokslo srityje; e) organizuoja „Lietuvos Gamtos Muzejų“.

Einąs Respublikos Prezidento Pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas skelbia šį Steigiamojo Seimo 1921 m. gegužės mėn. 20 d. priimtą įstatymą:

Gamtos Tyrimo Stoties įstatymas

1 §. Prie Švietimo Ministerijos nuo 1921 metų steigiama Gamtos Tyrimo Stotis.

2 §. Gamtos Tyrimo Stotis yra centralinė įstaiga Lietuvos gamtai tirti grynojo ir pritaikinamojo mokslo atžvilgiu; ji teikia žinių visiems Lietuvos gamtos tyrėjams, duoda jiems nurodymų ir galimybės darbuotis Lietuvos gamtos klausimų srityje.

3 §. Savo tikslui siekti Gamtos Tyrimo Stotis:

  1. a) laiko savo laboratorijų;
  2. b) organizuoja atatinkamos medžiagos rinkimą;
  3. c) organizuoja ekskursijas mokslo ir mokymo tikslu;
  4. d) tyrinėja įvairius praktikos klausimus, iškeltus Lietuvos valstybinių įstaigų pritaikomojo mokslo srityje;
  5. e) organizuoja „Lietuvos Gamtos Muzejų“;
  6. f) organizuoja praktikos darbus ir paskaitas paidagoginiam personalui ir moksleiviams, kad supažindintų juos su gamtos rinkimų technika;
  7. g) ruošia reikalingas gamtos mokslo priemones mokykloms.

4 §. Gamtos Tyrimo Stoties valdininkai skiriami Švietimo Ministerijos, einant nustatytais etatais.

5 §. Prie Gamtos Tyrimo Stoties, darbui besiplėčiant, steigiami atatinkami skyriai.

6 §. Lietuvos aukštąją mokyklą įsteigus, Gamtos Tyrimo Stotis pereina Aukštosios Mokyklos žinion ir atstoja Aukštosios Mokyklos gamtos skyriaus kabinetus ir laboratorijas.

 

A. Stulginskis

E. Respublikos Prezidento Pareigas

Steigiamojo Seimo Pirmininkas.

 

D-ras K. Grinius

Ministeris Pirmininkas.

 

Kaunas,

1921 m. birželio mėn. 7 d.


Gamtos tyrimo stoties pradžia laikoma 1919 m. liepos 15 d. Tuo metu dienraštyje „Lietuva“ buvo pranešta, kad „Žemės ūkio kartu su Švietimo ministerija įsteigta yra Lietuvos gamtos tyrinėjimo stotis“, ir prašoma „prisidėti prie jo [įstatymo] vykinimo, būtent pristatyti kuriamam muziejui gamtos objektų, kaip antai zoologijos, botanikos ir geologijos rinkinių ar pavienių egzempliorių ar šiaip žinių, paliečiančių mūsų gyvūnų ir augalų, vietinių jų pavadinimų, geografijos išsiplėtojimą ir biologiją ir t. t.“ (1919 07 26).

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius 

 

Tadas Ivanauskas, vienas iš Gamtos tyrimo stoties ir Zoologijos muziejaus steigėjų. „Lietuvos albumas“. 1921 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Gamtos Tyrimo Stoties įstatymas“, Vyriausybės žinios, nr. 66, 1921 m. birželio mėn. 16 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25186&seqNr=1