1921 m. gegužės 12 d. | Laiškas iš Lietuvos

9 val. mokyklos salėje buvo surengti pusryčiai, kuriuose dalyvavo visi kariškiai nuo paprasčiausio kareivio ligi bataliono vado. Buvo sakomos karščiausios prakalbos (žinoma, daugiausiai iš karininkų), nupiešiama praeitas laikas, dabartinis, kas mūsų laukia ateity. Taipgi nebuvo užmirštas ir Vilnius. Išreikšta viltis ir didis geismas, kad ateinančias Velykas būtinai švęstume Vilniuje. Tą laiką jautėsi visi lygus ir regis nebuvo nei didesnio viršininko, nei mažesnio pavaldinio.

Kaz. Vištartas Chicagoje gavo laišką nuo švogerio Kaz. Šukio, kuris tarnauja Lietuvos karuomenėj, Elektro – Technikos batalione, mokomoj kuopoj. Tarp kitko rašo:

Aš šį metą turėjau Velykas švęsti ne namie, bet jau karuomenėj, kurias praleidau Kaune. Labai gražu buvo tą naktį: per visą naktį gatvėmis vaikščiojo užsikimšusi minia žmonių, elketros taipgi visą naktį švietė. Labai gražu ir įspūdinga buvo Kauno karuomenės įgulos bažnyčioj, kur Prisikėlimo Apeigos buvo 10 ir 1/2 val. vakaro. Per apeigas giedojo žinomo dainininko Kipro Petrausko sutaisytas choras, grojo karo orkestras ; šaudė iš kanuolių ir mėtė rakietas. Katedroje, apeigos buvo 6 valandą ryto.

9 val. mokyklos salėje buvo surengti pusryčiai, kuriuose dalyvavo visi kariškiai nuo paprasčiausio kareivio ligi bataliono vado. Buvo sakomos karščiausios prakalbos (žinoma, daugiausiai iš karininkų), nupiešiama praeitas laikas, dabartinis, kas mūsų laukia ateity. Taipgi nebuvo užmirštas ir Vilnius. Išreikšta viltis ir didis geismas, kad ateinančias Velykas būtinai švęstume Vilniuje. Tą laiką jautėsi visi lygųs ir regis nebuvo nei didesnio viršininko, nei mažesnio pavaldinio. Visi lygiai valgė Velykų pyragą – patiektus valgius ir mušė kiaušinius. Po to, prieš pabaigą, bataliono vadas pasakė trumpą prakalbą, išreiškė savo linkėjimus ir be to dar paskelbė visam batalionui amnestiją, tai yra dovanojo visiems kareiviams ir karininkams nusikaltimus. Po to, sudainavę himną, smagųs, sotųs ir patenkinti įsiskirstėme.

Labai buvo gražus laikas ir šiltas.


JAV lietuvių dienraštyje draugas aprašomas laiškas iš Lietuvos, kuriame vienas karys aprašo 1921 m. sutiktas Velykas Kaune, karių šventimo papročius ir tikėjimą, kad Kaunas Laikinąją sostine bus nebe ilgai, mat kitas Velykas (t.y.) 1922 m. kariai tikėjosi švęsti Vilniuje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Lietuvos kariuomenės Įgulos bažnyčia Kaune. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Draugas,  1921 05 12, p. 5

Prieiga internete Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, May 12, 1921, COUNTRY EDITION, Page 5, Image 5 « Chronicling America « Library of Congress (loc.gov)