1921 m. gegužės 15 d. | Klaipėdos svečiai Kaune

11 val. 10 min. atvyko traukinys. Perone atvykusieji tautiečiai buvo sutikti orkestro ir širdingo dr. Sližio ir Komisijos nario, iškilmių komendanto, kap. Brazulevičiaus sveikinimo. Iš stoties tuojau svečiai buvo nuvežti Vytauto kalnan kiek atsilsėti ir papusryčiauti.

Pusiau vienuoliktą aikštė prieš stotį buvo pilna pilnutėlė laukiančių – čia pat stovėjo 40 automobilių svečiams skirton vieton vežti.

11 val. 10 min. atvyko traukinys. Perone atvykusieji tautiečiai buvo sutikti orkestro ir širdingo dr. Sližio ir Komisijos nario, iškilmių komendanto, kap. Brazulevičiaus sveikinimo. Iš stoties tuojau svečiai buvo nuvežti Vytauto kalnan kiek atsilsėti ir papusryčiauti. […]

Iš Vytauto kalno svečiai nuvyko kariuomenės parodon, kur buvo puikaus Lietuvos kariuomenės vaizdo, jos miklumo sužavėti. Po parodos Lietuvių Klūbe sutikimo Komisijos rūpesniu buvo paruošti iškilmingi pietūs…


Į Steigiamojo Seimo metinių paminėjimą Kaune atvyko 108 svečiai iš Mažosios Lietuvos (J. Stikliorius, A. Brakas ir kiti). Jiems sutikti buvo sudaryta A. Žmuidzinavičiaus vadovaujama komisija. Svečiai atvyko žalumynais ir vėliavomis išpuoštu traukiniu iš Šiaulių. Po kariuomenės parado jie papietavo „Metropolyje“, aplankė Karo muziejų, klausėsi koncerto. Kitą dieną apžiūrėjo Meno parodą, Kauno apylinkes, aerodromą, stebėjo Karo mokyklos rungtynes, lankėsi šokių vakare. O gegužės 17 dieną išplaukė garlaiviu atgal į Klaipėdą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Kauno geležinkelio stotis. XX a. 4 deš. pradžia. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Klaipėdos svečiai Kaune“, Lietuva, nr. 108 (635), 1921 m. gegužės mėn. 19 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64524&seqNr=3