1921 m. gegužės 16 d. | Gegužės 1 d. šventė

Mitingas išėjo gana šaltas, nes daugelis piktinosi Venslauskio ir Poželos kalbomis. Matyti, Kauno darbininkai aiškiai yra patyrę tarybų valdžios skonį, kad net iškalbingiems Poželai ir Venslauskiui nesisekė patraukti savo pusę.

Šiemet kaip tik papuolė ta šventė sekmadienį, kuriai švęsti negalėjo kliudyti joks darbininkų šventės priešas. Diena buvo graži. Socialdemokratai buvo surengę „Rotušės“ salėje mitingą. Steig. Seimo narys (soc. dem.) Požela atidarė mitingą.

Seimo narys (soc. dem.) Venslauskis rodė kelius į darbininkų „rojų“ tiktai ranka į ranką einant su III. Maskvos internacionalu ir visomis jėgomis siekiant prie tarybų valdžios.

Soc. demok. Belskis išrodinėjo kiek kitaip. Patarė jis uoliai dalyvauti savivaldybių rinkimuose.

Po jų kalbėjo du St. Seimo nariai iš darbo federacijos – Radzevičius ir Simanauskas, kuriuodu nurodė, jog darbininkai tegali atsiekti savo tikslo per parlamentarizmą ir savivaldybės.

Kalbėjo dar neseniai grįžęs iš Rusijos Rimka, kursai gyvais paveikslais nušvietė darbininkams duodamą rusų komisarų laisvę.

Jis stebėjosi, kad Rusijoj garsiausi socialdemokratų vadai siūlo darbininkams tarybų valdžios „rojų“. Pabrėžė dar, kad dabar Rusijoj tarybų valdžia ne ant darbininkų laikosi, bet ant durtuvų ir komisarų nagaikų.

Mitingas išėjo gana šaltas, nes daugelis piktinosi Venslauskio ir Poželos kalbomis. Matyti, Kauno darbininkai aiškiai yra patyrę tarybų valdžios skonį, kad net iškalbingiems Poželai ir Venslauskiui nesisekė patraukti savo pusę.

Seimo Lepšys.

„Švęskime darbininkų šventę“. Lietuvos socialdemokratų partijos Centro komitetas. 1921 m.


Šaltinis: Seimo Lepšys, „Gegužės 1 d. šventė“, Lietuvos ūkininkas, nr. 19, 1921 m. gegužės 12-18 d., p. 7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13823&seqNr=7

Fotografijos prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000173831