1921 m. gegužės 17 d. | Goldapėje

Sunken sužeistas tape Půdzius Kirsch. Vakare pirm jo Swodbos buwo priesz Duris jo Gywenimo wisokios Szukes ir apdaužyti Rykai metami, nēs Szukes ženklina jog Palaimą.

Goldapēje. Sunken sužeistas tape Půdzius Kirsch. Vakare pirm jo Swodbos buwo priesz Duris jo Gywenimo wisokios Szukes ir apdaužyti Rykai metami, nēs Szukes ženklina jog Palaimą. Ale sziczion mete ir Plēczkas bey Akmenis, bile bildējo. Kirsch iszējo laukan, idant tą ne tikusyjį Siautimą uždraustų. Prie to atlēke jam Plēczka į Weidą ir sužeide jį taip sunken, kad jis Swodbą wēlesniam Termynui perkelt turējo.

Jaunavedžiai.


Šaltinis: „Isz Lietuwos ir Prusu“, Nauja lietuwiszka ceitunga, nr. 59, 1921 m. gegužės 17 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000065115?exId=41576&seqNr=3

Fotografijos prieiga: http://ofb-gerdauen.portal-ostpreussen.de/