1921 m. gegužės 18 d. | Dėl sutarties su latviais

Kaip tenka patirti, Užsienio Reikalų ministerio d-ro Purickio kelionė į Latviją turėjusi gausių vaisių. Visų pirma sureguliuota daugelis bėgamųjų, opiausių reikalų, kaip antai, dėlei galutinio sienų nustatymo, dėl tremtinių grąžinimo, dėlei piliečių kaimyninei valstybei gyvenančių, konsularinės sutartys ir t.t.

Kaunas gegužės mėn. 18 d. Kaip tenka patirti, Užsienio Reikalų ministerio d-ro Purickio kelionė į Latviją turėjusi gausių vaisių. Visų pirma sureguliuota daugelis bėgamųjų, opiausių reikalų, kaip antai, dėlei galutinio sienų nustatymo, dėl tremtinių grąžinimo, dėlei piliečių kaimyninei valstybei gyvenančių, konsularinės sutartys ir t.t. Visos šios rūšies reikalai yra, palyginant smulkesnieji reikalai, tačiau labai svarbūs ir jų išsprendimas ne tik daug padės bendram abiejų valstybių susiartinimui, bet duos piliečiams daug ir materialingų gėrybių. Jeigu tiktai šie pasiektieji kelionės vaisiai vieni ir tebūtų ir tai jau būtų pakankama tikslą laikyti visai pasiektą. Bet Užsienio Reikalų ministerio kelionė savaime turėjo daug ir politinio pobūdžio – netrukus pereita grynai politinių klausimų svarstyti iš šiuo atveju ir gi daug padaryta: susitarta laikytis bendros politinės linijos santykiuose su artimaisiais kaimynais: Rusais, Vokiečiais ir kitais kaimynais, lygiai kaip ir santykiuose su Santarvės valstybėmis.

Rygos senamiestis, Kramų gatvė. XX a. 4 deš.


Šaltinis: Dėl sutarties su latviais, (1921 m. gegužės 19 d.), Lietuva (108 (635)) p. 1

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64524

Nuotraukos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/92085/21373