1921 m. gegužės 23 d. | Žemės reformos įstatymo svarstymas Steig. Seime

Plečkaitis (soc. demokr.). Manąs, kad visų dvarų nėra reikalo dalinti. Jei visi norintieji gautų žemės, tai neužtektų miško trobesiams pasistatyti. Būtų galima dvarus su visu jų turtu palikti valstybės žinioje ir juose galėtų puikiausiai gyventi darbininkai.

Galvydis-Bikauskas (krikšč. dem.). Pirmiausia reiktų duoti žemės tiems mažažemiams ir bežemiams, kurie jau turi inventorių, t. y. gyvulių ir ūkio padargų.

Negerai, kad įstatymu norima tik šeimynos galvai žemės duoti. Daug ūkininkų sūnų nebegalės žemės gauti, nes jų tėvai jau turi. Žemės reikia būtinai duoti ir Amerikos lietuviams. Žemės reformos pravedimui reiksią daug pinigų. Reiktų trečdalį nuo dvarininkų paimtos žemės laisvai pardavinėti ir už tuos pinigus aprūpinti mažažemius ir bežemius. Paimant teisingai įgytus dvarus reiktų užmokėti jų savininkams. Taip pat reikia ir už miškus užmokėti. […]

Simanauskas (darbo federacijos). Dvarininkams už žemę jokio atlyginimo nereiktų duoti. Žemės jiems palikti tiek, kiek ir kiti bežemiai gaus.

Liekis (valst. sąjungos). Dvarininkams už nusavinamas žemės nėra reikalo mokėti. Jie išgriaudavo sodžius, iš jų pasidarydavo palivarkus ir priskirdavo prie savo dvarų. Žmonėms už pagrobtąsias žemes nieko nemokėdavo, bet dar su kančium palydėdavo.

Žemės bežemiams ir mažažemiams reiktų duoti už kuomažiausį išperkamąjį mokesnį. Stojusiems kariuomenėn savo noru, žemę reiktų visai dovanai duoti.

Plečkaitis (soc. demokr.). Manąs, kad visų dvarų nėra reikalo dalinti. Jei visi norintieji gautų žemės, tai neužtektų miško trobesiams pasistatyti. Būtų galima dvarus su visu jų turtu palikti valstybės žinioje ir juose galėtų puikiausiai gyventi darbininkai. Nurodo, kaip patis dvarų darbininkai nenorį, kad dvarai būtų dalinami o jie norį juos bendrai dirbti. Jei ir dalinti, tai tik labai apleistus dvarus. […]

Žemės sklypų planas. Sklypai buvo formuojami parceliuojant Fredos dvaro žemę. Vėliau vieną sklypą su namu iš S. Čiurlionio nusipirko kompozitorius S. Šimkus. 1922 m. Kauno miesto muziejus


Šaltinis: „Žemės reformos įstatymo svarstymas Steig. Seime“ (Priedas prie „Lietuvos ūkininko“ Nr. 20), 1921 m. gegužės 19-25 d., p. 1-4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13821&seqNr=9; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13821&seqNr=12