1921 m. gegužės 26 d. | Ministerių lankymasis į žmones Raseiniai

Raseiniai dabar vienas didžiausių apskrities miestelių, kitados gi buvo Žemaičių didžiųjų kunigaikščių sostinė. Jų rūmų griuvėsiai užsiliko Raseiniuos ir iki šios dienos. Raseiniuos buvo įsikūrę tėvai pijorai, dominikonai ir karmelitai, ir išstatė tris bažnyčias.

Gegužės mėn. 26 d. Vidaus reikalų Ministeris R. Skipitis ir Finansų ministras Viceministeris Dobkevičius lankėsi Raseiniuos. Ministerių kabineto Pirmininkas dėl savo ligos negalėjo atvykti.

Kadangi tą dieną Raseiniuos buvo dideli atlaidai, 500 metų sukaktuvės proga, tai žmonių prisirinko tiek, kiek, sako dar Raseiniai kaip gyvi nematę. Nemaža buvo atsilankiusių ir iš Suvalkijos.

Raseiniai dabar vienas didžiausių apskrities miestelių, kitados gi buvo Žemaičių didžiųjų kunigaikščių sostinė. Jų rūmų griuvėsiai užsiliko Raseiniuos ir iki šios dienos. Raseiniuos buvo įsikūrę tėvai pijorai, dominikonai ir karmelitai, ir išstatė tris bažnyčias. Rusų viešpatavimo metu tie vienuolynai buvo panaikinti, vienuoliai ištremti, jų gi bažnyčios ir mūrai ir turtas konfiskuoti: pijorų bažnyčia paversta cerkve, karmelitų – vokiečių kirche.

Raseinių herbas. 1918 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka


Šaltinis:  Ministerių lankymasis į žmones Raseiniai, (gegužės 31 d.), Lietuva, (117 (644)) p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64514

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2021803/C1B0004650083