1921 m. gruodžio 16 d. | Tolkalbis greittrukyje

Sziame Laike randasi negirdėtų Iszradimų. Wiens dywnas Iszradimas dabar iszbandomas, butent bewielinis Tolkalbis. Namuose jis jau wienur ir kitur įsteigtas, bet dabar, kaip Laikraszczei pranesza, Berlyno Dirbtuwė Dr. Erich F. Huth daro Iszbandymus Tolkalbi Greittrukio Wežimuose įtaisyti.

Sziame Laike randasi negirdėtų Iszradimų. Wiens dywnas Iszradimas dabar iszbandomas, butent bewielinis Tolkalbis [telefonas]. Namuose jis jau wienur ir kitur įsteigtas, bet dabar, kaip Laikraszczei pranesza, Berlyno Dirbtuwė Dr. Erich F. Huth daro Iszbandymus Tolkalbi Greittrukio [greitojo traukinio] Wežimuose įtaisyti. Du pryszakinei Wežimai tarp Berlyno bei Hamburgio bēganczio Greittrukio yra Iszbandymui su bewielineis Tolkalbeis iszrėdyti. Iszbandymai ēsa geriausei pawyke, galima Greittrukije ėsant su Berlynu ir Hamburgiu susikalbēti. Kad Greittruko Tolkalbis bus Atwirumui paduotas, bus galima taip Berlyne kaip Hamburgije su wisais susikalbēti, kurie Tolkalbį sawo Namuose tur.

XX a. pradžios telefonas „CANDLESTIK“. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Tolkalbis greittrukyje“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 293, 1921 m. gruodžio mėn. 16 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430083&seqNr=2