1921 m. gruodžio 17 d. | Abolicionisčių Draugija

Abolicionisčių Draugijos Valdyba Kaune šiuo skelbia pirmąjį Lietuvos Abolicionistų suvažiavimą, kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 28-29 d. Kaune, Rotušės salėj. Suvažiaviman kviečiama visus narius ir asmenis, kas prijaučia abolicionizmo idėjai.

Abolicionisčių Draugijos Valdyba Kaune šiuo skelbia pirmąjį Lietuvos Abolicionistų suvažiavimą, kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 28-29 d. Kaune, Rotušės salėj. Suvažiaviman kviečiama visus narius ir asmenis, kas prijaučia abolicionizmo idėjai. Norinčius atvykti iš provincijos prašom pranešti iki gruodžio 23 d., kad parūpinus butą ir rengiamajam abolicionisčių Dr-jos spektakliui bilietus. Suvažiavimo dienotvarkė bus paskelbta laikraščiuos.

Suvažiavimo reikalais kreiptis: Kaunas, Gedimino g-vė Nr.21 į Dr. Tumenienę.


Abolicionizmas – tai visuomenės judėjimas, kuris susiformavo XVIII a. pabaigoje – XIX a. pirmoje pusėje Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britanijoje ir kt., skirtas visuomenės kovai už vergijos panaikinimą ir vergų išlaisvinimą. Šiuos tikslus Amerikoje pasiekus, judėjimas iš naujo atgijo XIX a. aštuntajame dešimtmetyje Didžiojoje Britanijoje su nauja kovos kryptimi siekiant prostitucijos reglamentacijos panaikinimo. Išplitęs po visą pasaulį judėjimas sulaukė savo pasekėjų ir Lietuvoje. Abolicionizmo idėjas kartu su moterų emancipacijos klausimu pirmoji pradėjo skelbti Gabrielė Petkevičaitė. Jos dėka 1920 m. rugsėjo 8 d. Kaune įsisteigė Lietuvos Aboliucionisčių draugija. 1922 m. draugija pradėjo leisti „Lietuvos Aboliucionistą“. Nepaisant dedamų pastangų iki XX a, ketvirtojo dešimtmečio vidurio prostitucijos reglamentavimo panaikinimo Lietuvoje nepasiekė.

Kauno miesto muziejaus Pilies skyriaus vedėjas dr. Jonas Vaičenonis

Kauno miesto rotušė. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, Lietuva, 284 (812) num., 1921 m. gruodžio 17 d. p.3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076