1921 m. gruodžio 18 d. | Del S. Rozenbaumo kelionės Varšuvon

Sužinojusi iš Varšuvos laikraščio „Der Najer Haint“ Nr. 269 apie tai jog Varšuvoj yra politiniais tikslais St. Seimo Žydų Frakcijos narys, d-ras Rozenbaumas, Žydų Frakciją konstatuoja, jog šią kelionę d-ras S. Rozenbaumas, padarė slapta nuo frakcijos.

„Žydų Balse“ įdęta šis žydų frakcijos pranešimas: Sužinojusi iš Varšuvos laikraščio „Der Najer Haint“ Nr. 269 apie tai jog Varšuvoj yra politiniais tikslais St. Seimo Žydų Frakcijos narys, d-ras Rozenbaumas, Žydų Frakciją konstatuoja, jog šią kelionę d-ras S. Rozenbaumas, padarė slapta nuo frakcijos ir jog nei visa Frakcija ir nei atskiri jos nariai jokių žinių neturėjo nei apie pirmykščias d-ro S. Rozenbaumo su Lenkų Generalinių Konsulų Karaliaučiui derybas, apie kurias pranėša paminėtas Varšuvos laikraštis, ir nei apie pačią kelionę.

Laikydama reikalinga esant atsiskirti nuo paminėto d-ro S. Roženbaumo padaryto žygio Žydų Frakcija vienu balsu nutarė tai viešai pranešti.


Po S. Rozenbaumo kelionės kilo nemažas skandalas. Klausimas buvo svarstomas Žydų Tautos Tarybos vykdomajame komitete. S. Rozenbaumas pareiškęs, kad jo kelionė buvusi privati, tad jokių paaiškinimų tuo reikalu jis komitetui duoti neprivaląs. Tačiau po debatų pareiškė atsistatydinąs iš Tarybos pirmininko ir vykdomojo komiteto nario pareigų. Taip pat „Elta“ pranešė, kad S. Rozenbaumo kelionė į Varšuvą įvyko be Lietuvos Vyriausybės žinios ir įgaliojimo, todėl ji jokios atsakomybės neprisiima („Lietuvių balsas“, 1921 m. gruodžio 13-14 d.). Tačiau tuo metu įvykęs užsienio reikalų ministro J. Purickio atsistatydinimas užgožė šį klausimą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Simonas Rozenbaumas. „Lietuvos albumas“. 1921 m.


Šaltinis: „Del S. Rozenbaumo kelionės Varšuvon“, Vilnietis, nr. 42, 1921 m. gruodžio mėn. 18 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F802446?exId=37363&seqNr=4