1921 m. gruodžio 20 d. | Kariuomenės iškilmės Kaune

Kaune įvyko nepaprastų iškilmių. Lietuvos kariuomenė, o drauge su ja ir visa tauta, šventė savo trijų metų gyvavimo sukaktuvės. Prie tos progos buvo pritaikintas taip pat ir Karo mokyklos auklėtinių iškilmingas pakėlimas į pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. Visos tos iškilmės prasidėjo 10 ½ val. pamaldomis Įgulos Bažnyčioj, kurias laikė Armijos Kapelionas. Po mišių J. E. Vyskupas Karevičius teikės prabilti į naujuosius leitenantus, linkėdamas jų sunkiame kario darbe kuo geriausios kloties ir karštai ragindamas didelio domėsio dėti ne tik į išorinį priešą, bet taip pat, o gal ir labiau, rūpintis savo vidujiniu priešu – doros nupuolimu, kuris šių laikų mūsų jaunuomenėje dažnai esti įsišaknijęs.

Š. m. gruodžio 18 d. Kaune įvyko nepaprastų iškilmių. Lietuvos kariuomenė, o drauge su ja ir visa tauta, šventė savo trijų metų gyvavimo sukaktuvės. Prie tos progos buvo pritaikintas taip pat ir Karo mokyklos auklėtinių iškilmingas pakėlimas į pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. Visos tos iškilmės prasidėjo 10 ½ val. pamaldomis Įgulos Bažnyčioj, kurias laikė Armijos Kapelionas. Po mišių J. E. Vyskupas Karevičius teikės prabilti į naujuosius leitenantus, linkėdamas jų sunkiame kario darbe kuo geriausios kloties ir karštai ragindamas didelio domėsio dėti ne tik į išorinį priešą, bet taip pat, o gal ir labiau, rūpintis savo vidujiniu priešu – doros nupuolimu, kuris šių laikų mūsų jaunuomenėje dažnai esti įsišaknijęs.

12 val pasidėjo kariuomenės paroda Žaliojo Kalno aikštėje. Nepaprastai didelio įspūdžio darė tos rodos nepabaigiamai einančios ir pėsčios ir raitos kariuomenės voros. Nežiūrint blogo oro, šlapumo, visi kariai smagūs, tiesūs, puikiai lygiuodami, ėjo iškilmės maršu. Čia pat buvo iškilmingai, Valstybės Prezidentui dalyvaujant, paskelbtos naujų lietenantų pavardės.

15 val. Lietuvių Klūbo salėse susirinko į kariškus pietus daug vyresniųjų mūsų kariuomenės karių, o taip pat nemaža ir kitų svečių. Šių tarpe veik visas užsienių diplomatinis korpusas. Keliant toastus karštai kalbėjo, džiaugės mūsų kariuomenė ir sveikino p. p. Valstybės Prezidentas, Ministerių Pirmininkas Grinius, Kr. Aps. M-ris Šimkus, Kariuomenės vadas Generolas Kraucevičius, Kauno burmistras Jonas Vileišis, buv. Valstybės Prezidentas Smetona, buvęs pirmuoju Lietuvos krašto apsaugos Ministeriu prof. Voldemaras, buvęs pirmasai mūsų Vyriausias Kariuomenės Vadas Generolas Žukauskas, buvęs Generalinio Štabo Viršininkas pulkininkas Kleščinskas, Lietuvos Gynimo Komiteto pirmininkas M.Sleževičius, divizijos vadas pulkininkas Stanaitis. Gudų vardu gudų kalba sveikino ir gražiai linkėjo p. Siemaško. Nepaprastai nuoširdžiai pasakė savo prakalbą p. Čekų Slovakų atstovas, kurs itin pabrėžė, kad mums užvis geriausia nepriklausomybės garantiją turi būti gilus tautinis susipratimas ir karšta Tėvynės meilė. „Visad kiekvienas teatmena gerai visur vienintėlę mintį: esu lietuvis“. Tie žodžiai sukėlė gausių ovacijų kalbėtojui. Matomai klausytojams pateko į pačią jautriąją vietą.

Apie 20 val prasidėjo Karo Mokykloje vakarienė kartu su naujai pakeltaisiais į leitenanto laipsnį karininkais. Čia taip pat buvo pasakyta daug gražių kalbų tarta daug kilnių linkėjimų. Tačiau gausingesnių ovacijų susilaukė kalbėjęs Mažosios Lietuvos (Klaipėdos Krašto) atstovas, p.Strekis, priminęs klausitojams didelį neatliktą dar, kuriant Lietuvos nepriklausomybę, darbą, būtent, Vilniaus ir Klaipėdos sujungimą su visa Lietuva.

Kauno komendantūros kariai, išsirikiavę Nepriklausomybės aikštėje. 1920 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kariuomenės iškilmės Kaune, Lietuva, 286 (814), 1921 m. gruodžio 20 d. p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076