1921 m. gruodžio 21 d. | Vokiečių atlyginimo klausimas

Vokiečių valstybės kancleris pasiuntė Reparacijų Komisijos pirmininkui Paryžiuje šio turinio raštą.

Berlynas (Volfas). Vokiečių valstybės kancleris pasiuntė Reparacijų Komisijos pirmininkui Paryžiuje šio turinio raštą: Ponas Pirmininke! Kaip aš pareiškiau jau Reparacijų komisijai paskutinio jos apsilankymo Berlyne metu, Vokiečių vyriausybė kuo rimčiausiai stengėsi patikrint abi einant 1921 m. gegužės 5 d. sumokėjimo planu reikalingas sumokėt dalis. Kadangi tai padaryt tepavyktų, tik užsieny gavus paskolą, o be to negalima buvo apsieiti be žymaus prisidėjimo Anglų finansininkų, Vokiečių vyriausybė derėjos Anglijoj dėl tokios paskolos. Tačiau iš autoritetingų šaltinių jai buvo pareikšta, kad prie dabartinių sąlygų, kuriomis tuo tarpu tegalima vykdyt ateity Vokiečių vyriausybės sumokėjimo preivolės Reparacijų Komisijai, tokios paskolos Anglijoje  gauti nesą galima, ir tai – nei paskologs ilgam laikui, nei bankų kredito trumpam laikui.  Prie šių aplinkybių Vokiečių vyriausybė nebegali daugiau tikėtis, kad jai pavyktų visiškai sumokėti tas sumas, kurias reiktų 1922 m. sausio 15 d. ir vasario 15 d. sumokėjimo dalimis. Net padėjus visas pastangas ir neatsižiūrėdama savo biudžetinės padėties, Vokiečių vyriausybė tiems terminams, išskyrus medžiaginio tiekimo vertę ir į reparacijų sumokėjimą, einant Recovery aktu, įskaitomas jau atliktas sumas, neįstengų surinkti daugiau kaip apie 150 – 200 milijonų aukso markių. Dėl to Vokiečių vyriausybė priversta pasiūlyti Reparacijų Komitetui  atidėti tolseniam laikui sumokėjimą netesėtinos sausio 15 d. ir vasario 15 d. išpuolančių sumokėt sumų dalies. Ji tuo tarpu tedaro tik šį vieną pasiūlymą, nors ji ir žino, kad tenka taip pat tikėtis kliūčiųm ir išpuolus sumokėt kitas reparacijų dalis.

Ta nora drauge pranešta Santarvės vyriausybėms.

1919 06 18. Didžiosios Britanijos satyrinio savaitraščio ,,Punch” karikatūra ,,Baigiamasis prisilietimas” vaizduojanti sąjungininkus reparacijomis stumiančius Vokietiją į pražūtį.


Šaltinis: Lietuva,  1921 12 21, p. 2. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64498_2