1921 m. gruodžio 29 d. | Namų pirkimas – pardavimas

Čia randama 5 pirkėjai ir iš D. Lietuvos, būtent: grafas Jurgis Broel-Plateris iš Šviekšnos pirko namu už A. 400.000; mašinistas Petras Slingenas ir darbininkas Vincas Streimikis, abu iš Kauno, už A. 175.000; Kun. Kan. J. Maciejauskas iš Šviekšnos už A. 155.000; pirklys Salomonas Krukas iš Šakių už A. 75.000 ir Kem. Petkus iš Brooklyno už A. 775.000. Spalių pirmose dienose pirko dvejus namus prie Liepojaus g. žinomasai mūsų veikėjas Kun. Jonas Žylius.

Pastaruoju laiku pastebiamas čia didesnis judėjimas nekilnojamojo turto rinkoje. Reikia žinoti, kad Klaipėdoje dar iki šiolai tebeveikia karo laiko įstatymai, kuriais žymiai suvaržyta namų savininkų nuosavybės teisės. Įstatymas nustato, kiek galima imti nuomos už butus. Miesto Valdyba nustato, kas iš eilės gali paimti nuomon pasiliuosavusį butą. Gali būti Klaipėdoje dešimties namų savininkas, kurs vienok nė vienuose tų namų sau buto gauti negali. Savininkui tenka iš namų mažas pelnas; atskaičius įvairius valstybės ir savivaldybės mokesnius, tas pelas paprastai tesiekia 2 – 3 % namų vertybės. Užtatai nekilnojamasai turtas Klaipėdoje ir yra palyginant pigus, nėra tiek pabrangęs, kiek kitos realės vertybės, kaip duona, rūbai, kuras ir k.

Bet gyvenimas pamažu tuos karo laikų įstatymus, statančius ypatingon padėtin nekilnojamąjį turtą, keičia. Naujai statomieji namai arba fundamentaliai remontuojamieji jau liuosi yra nuo visų minėtų suvaržymų. Tokių namų savininkas gali nuomoti butus kam jis nori ir už kiek nori. Tokiu būdu susidarė dabar Klaipėdoje dvejopos rūšies namų savininkai: laisvi ir suvaržyti. Aišku, kad anksčiau ar vėliau toksai apreiškimas turės pranykti. Štai ir šią vasarą įstatymo keliu leista buvo varžomiems namų savininkams pakelti butų nuomą 125%. Dabar, girdėti, ruošiamas yra įstatymas leisti pakelti nuomą iki 300%. Tai ir yra priežastis, del kurių nekilnojamojo turto rinkoje Klaipėdoje pastebiamas, kaip pradžioje paminėta, didesnis veiklumas. Mokama už namus, palyginant, jau aukštos kainos, nes tikimasi, kad tos kainos, suvaržymams pasibaigus, dar augs, kol neprisivys kitų karo metu taip pabrangusių realių vertybių.

Rugsėjo mėn. Klaipėdoje buvo užregistruota 43 atskiri namų pirkimo – pardavimo aktai. Čia randama 5 pirkėjai ir iš D. Lietuvos, būtent: grafas Jurgis Broel-Plateris iš Šviekšnos pirko namu už A. 400.000; mašinistas Petras Slingenas ir darbininkas Vincas Streimikis, abu iš Kauno, už A. 175.000; Kun. Kan. J. Maciejauskas iš Šviekšnos už A. 155.000; pirklys Salomonas Krukas iš Šakių už A. 75.000 ir Kem. Petkus iš Brooklyno už A. 775.000. Spalių pirmose dienose pirko dvejus namus prie Liepojaus g. žinomasai mūsų veikėjas Kun. Jonas Žylius.

Vietos vokiečiai del šitų faktų pradeda nerimauti. Nesenai Klaipėdos krašte išleistas įstatymas, kuriuo žemė Klaipėdos krašte tegalima parduoti tik vyriausiam to krašto komisarui kiekvieną kartą sutikus. Viename gi paskutinių Staatsrato posėdžių Nafthal, žydas, miško pirklys, nusiskųsdamas, kad klaipėdiškiams neleidžiama nekilnojamojo turto įsigyti Lietuvoj, Latvijoj ir Lenkijoje, siūlė užtat suvaržyti ir Klaipėdos mieste namų svetimšaliams pardavimą ta prasme, kad tik Direktorijai prašant ir vyriausiam komisarui sutikus būtų leidžiama svetimšaliams namai pirkti. Tam Nafthal‘io pasiūlymui pritarė ir Staatsrato pirmininkas, pažymėdamas svarbumą, kad Klaipėdos namai ir žemė nepatektų į svetimųjų rankas.

Klaipėda. „Jūra“, nr. 1 (29), 1938 m. sausio mėn., p. 6.


Šaltinis: „Klaipėda“, Lietuvos ūkis, nr. 1, 1921 m. gruodžio mėn., p. 8-9.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB034EB5E9?exId=48518&seqNr=10; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB034EB5E9?exId=48518&seqNr=11