1921 m. gruodžio 3 d. | Pašventimas „Vaikelio Jėzaus“ prieglaudos ir amatų mokyklos

Baltutė Jėzavitų bažnyčia į visus albumus pateko viena nudaužta bonia dešiniajame bokšte. Žmonės skelbia, gražų savo būstą, rusų vyskupas, bėgdamas nuo vokiečių, tyčia liepęs uždegti. Per šešerius metus niekas nesiėmė pataisyti šių griuvėsių ir sunaudoti geram tikslui, kol praloto Januševičiaus, šv. Trejybės klebono, iniciatyva nesusidarė Kūdikėlio Jėzaus vaikų našlaičių globiamoji draugija.

Pašventimas „Vaikelio Jėzaus“ prieglaudos ir amatų mokyklos. Per šešerius metus riogsojo sudegę nuo atmosferos ėmę trupėti gražūs buvusieji Jėzavitų Kolegijos, paskui Pravoslavų Archijeriejaus gyvenimo rūmai. Baltutė Jėzavitų bažnyčia į visus albumus pateko viena nudaužta bonia dešiniajame bokšte. Žmonės skelbia, gražų savo būstą, rusų vyskupas, bėgdamas nuo vokiečių, tyčia liepęs uždegti. Per šešerius metus niekas nesiėmė pataisyti šių griuvėsių ir sunaudoti geram tikslui, kol praloto Januševičiaus, šv. Trejybės klebono, iniciatyva nesusidarė Kūdikėlio Jėzaus vaikų našlaičių globiamoji draugija. Ji ryžosi įsikurti šiuose griuvėsiuose su keliomis dešimtimis vaikų. Kaip šikšnosparniai, lindėdami kur tik neužlyja, net pačioje bažnyčioje, pamažu per dvejus metus taisės griuvėsius, kiemą, kol, štai, galėjo sutalpinti prieglaudą mergaitėms, prieglaudą bernaičiams, katekėčių kursus, ruošos mokyklą, medžio ir metalo dirbtuvę.

Su viršum šimtas globiamųjų mažiukų, 30 „amatininkų“. Elektros sukamosios mašinos staugia, mažiukai dideliu rimtumu tekina, obliuoja… Gyvenimas verda priežiūroje tam atsidėjusių moterų ir mokytojų. Visur švaru ir jauku.

Visa tai gruodžio 1 d. pašvęsti malonėjo J. M. Žemaičių vyskupas asistuojamas prelato Dambrausko ir prelato Januševičiaus, iškilmėje dalyvaujant buv. Valstybės prezidentui A. Smetonai, miesto prezidentui J. Vileišiui, Vidaus Reikalų ministeriui R. Skipičiui, Švietimo ministeriui K. Bizauskui, Prekybos departamento direktoriui Baltuškai, Finansų viceministeriui J. Dabkevičiui, Valstybės Turtų viceministeriui P. Matulioniui ir geram būriui šiaip jau svečių. […]

Kauno Jėzuitų bažnyčia. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Pašventimas „Vaikelio Jėzaus“ prieglaudos ir amatų mokyklos“, Lietuvių balsas, nr. 14, 1921 m. gruodžio mėn. 3–4 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000492580?exId=112325&seqNr=3