1921 m. gruodžio 5 d. | Washingtono konferencija ir tarptautinė padėtis

Iš Washingtono nusiginklavimo konferencijos dalyvių, žinoma, nebuvo galima reikalauti, žinant žmones, kad jie priešpastatytojo konferencijoje tikslo – nusiginkluoti eitų atvira širdimi, be jokios paslėptos minties.

Kaunas, Gruodžio 5 d.

Washingtono nusiginklavimo konferencijai prasidedant buvo galima išgirsti įvairių spaudos ir politikos žmonių nuomonių apie tos konferencijos tikslus ir pasekmes didžiųjų valstybių politikoje. Šiandieną dalykai jau tiek paaiškėjo, jog galima daryti politinių spėliojimų, remiantis tikresniais daviniais.

Iš Washingtono nusiginklavimo konferencijos dalyvių, žinoma, nebuvo galima reikalauti, žinant žmones, jad jie priešpastatytojo konferencijoje tikslo – nusiginkluoti eitų atvira širdimi, be jokios paslėptos minties. Nors buvo balsų, kad konferencija šaukiama ne tam, kad parodžius savo diplomatinius gabumus ginant vienos šalies siaurus reikalavimus, tai vis tik faktas parodė, kad tenai diplomatinis gudrumas daug, jei ne viską, laimėjo.

Kadangi Ramiųjų vandenynų ir Tolimųjų Rytų klausimais labiausiai buvo užinteresuota Japonija, Amerika ir Anglija, tai Prancūzija manė išeiti laimėtoja iš to ginčo – ji tikėjosi, kad kiekviena tų šalių norėsianti gauti Prancūzijos prielankumą ir todėl gerinsis jai. Atsilygindama už Prancūzijos palankumą, kiekviena tų šalių bent moraliai palaikys Prancūziją jos griežtoje politikoje prieš vokiečius. Briandas apsiriko. Savo kalboje jis pareiškė, kad Prancūzija negalinti jokiu būdu savo kariuomenės mažinti , kolei ji nebūsianti užtikrinta, apsaugota nuo vokiečių puolimų.

<…>

Prancūzijos ministras pirmininkas Aristidas Briandas atvyksta į nusiginklavimo konferenciją Vašingtone, JAV 1921 m. lapkritį. Prancūzijos nacionalinės bibliotekos nuotrauka.


Šaltinis: Laisvė,  1921 12 06, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111048

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b53073629j