1921 m. gruodžio 6 d. | Sezono atidarymas

Skrajojamasis Juozo Vaičkaus teatras antradienį gruodžio 6 dieną Kauno miesto teatre 3 veiksmų (4 paveikslų) Gejermanso dramą (vertė M. Sleževičius) „Du keliu“.

Sezono atidarymas. Skrajojamasis Juozo Vaičkaus teatras antradienį gruodžio 6 dieną Kauno miesto teatre vaidins 3 veiksmų (4 paveikslų) Gejermanso dramą (vertė M. Sleževičius) „Du keliu“. Vaidinimas eis be sufleriaus. Pradžia lygiai 7 ½ val. vakarą. Biletų galima įsigyti Teatro kasoj kasdien nuo 11 val. iki 1 val. ir nuo 5 liki 7 v. vak.

Aktorius, režisierius, pirmosios skrajojamosios aktorių trupės organizatorius Juozas Vaičkus. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 285. Kauno miesto muziejaus fondai.

Knyga G.Gejermano drama „Du keliu“. Vilnius,1912 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Sezono atidarymas. Skrajojamasis Juozo Vaičkaus teatras. Lietuvių balsas. 1921 m. gruodžio 3 d. p. 3