1921 m. gruodžio 8 d. | Dėl aukų kareiviams

Atėjo žiema-sunkus, šaltas kareiviams laikas. Naktimis ir dienomis jie eina sargybą, stovi jiems įsakytose vietose, sergsti mūsų laisvę, visą mūsų laimę, sergsti jų apsaugai pavestąjį turtą, stovi pozicijose, saugodami mūsų kraštą nuo lenkų puolimo. Tie kareiviai, tie mūsų tautos vaikai, mūsų reikalus begindami, neprivalo šalti, neprivalo dėl šalčio vargą vargti. Sušalusioj, susitingusioj rankoj tvirtai ginklo neišlaikysi!

Vyriausias Liet. Gyn. Komitetas šiomis dienomis paskelbė ir išsiuntinėjo į visus Liet. Gynimo Komitetus šį atsišaukimą:

Atsiminkime mūsų kareivius!

Atėjo žiema-sunkus, šaltas kareiviams laikas. Naktimis ir dienomis jie eina sargybą, stovi jiems įsakytose vietose, sergsti mūsų laisvę, visą mūsų laimę, sergsti jų apsaugai pavestąjį turtą, stovi pozicijose, saugodami mūsų kraštą nuo lenkų puolimo.

Tie kareiviai, tie mūsų tautos vaikai, mūsų reikalus begindami, neprivalo šalti, neprivalo dėl šalčio vargą vargti. Sušalusioj, susitingusioj rankoj tvirtai ginklo neišlaikysi!

Rengkime juos šiltais drabužiais! Megzkime jiems šiltų pirštinių, kojinių, duokime jiems kailinių, megztinių, šalikų.

Visa tai neškime į Lietuvos Gynimo Komitetus.

Jie surinktus daiktus arba tiesiog įduos artimiausiųjų jiems divizijų viršininkams arba pasiųs į Vyr. Liet. Gyn. Komitetą, ir tada šios surinktos aukos bus tinkamai išdalintos.

Bet benešdami mūsų gynėjams šiltų drabužių, besirūpindami juos šiltai aptaisyti, atminkime apie besiartinančias Kalėdas.

Negalėdami tų mūsų brolių patys aplankyti, padžiuginkime juos netik šiltais daiktais, bet ir kitomis dovanomis.

Vienas kitas sūris, dešrų virtinėlė, tabokos svarelis ar kas kita mūsų nenuvargins, kareivius gi, mūs brolyčius, nudžiugins, jiems geros progos suteiks, juos mus geru vardu paminėti privers.

Taigi į darbą, sesers, močiutės, kareivių mylimosios, pačios savo turto nesigailėkite, ir savo brolius, tėvelius, virus raginkite.

Vyr. Lietuvos Gynimo Komitetas

Kareivinės. Šančiai, Kaunas. 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Dėl aukų kareiviams. Lietuvių balsas. 1921 m. gruodžio 8 d. p. 4

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=112317