1921 m. kovo 10 d. | Trockis traukiasi į tvirtovę

Pranešimuose gautuose iš Kauno teigiama, kad žydai pabėgėliai pasirodė prie Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sienų. Pranešama, kad jie keliauja didelėmis grupėmis bijodami, kad sukilimo sėkmės atveju prasidės pogromai.

Kita versija apie įvykius Petrograde yra perduodama šiandien datuojamame Centrinių naujienų pranešime iš Helsinkio. Jame teigiama, kad Petrograde toliau vyksta kovos ir , kad karo ministras Trockis ir ponas Zinovjevas sovietų Petrogrado gubernatorius, rado prieglobstį Šv. Petro ir Povilo tvirtovėje , saugomi didelio kiekio kareivių.

Visos sukilėlių pastangos užimti šią tvirtovę yra nesėkmingos.

,,Generolas Brusilovas (buvęs vyriausiasias Rusijos pajėgų vadas paskutiniame Rusijos dalyvavimo Europos kare etape) vadovauja sovietų pajėgų mieste organizacijai“ toliau kalbama raporte, ir ,,įkuręs mišrų dalinį“ , sudarytą iš suomių ir kinų, kurie slopina pasipriešinimą gatvėse. Sukilėliai, vis dėlto, atsisakė šaudyti į suomius, kurie prijungė prie sukilėlių pajėgų, tuo atstumdami kinus.

,,Pranešama, kad Maskvoje išlieka ramu, nors Leninas vis dar Kremliaus viduje ir pasirašinėja įsakymus dėl suėmimų, kurie vykdomi šimtais. „

Pranešimuose gautuose iš Kauno teigiama, kad žydai pabėgėliai pasirodė prie Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sienų. Pranešama, kad jie keliauja didelėmis grupėmis bijodami, kad sukilimo sėkmės atveju prasidės pogromai.

Tūkstančiai pabėgėlių iš Petrogrado bando atvykti į Suomiją, praneša suomių šaltiniai.


„The New York Tribune“, buvo 1841 – 1924 m. ėjęs liberaliosios krypties JAV dienraštis. Jame pasitaikė įdomių žinių iš Kauno. Štai 1921 m. kovo 10 d. numeryje iš Kauno gautos žinios, apie žydų pabėgėlius, kurie plūsta link Lietuvos, Latvijos, Lenkijos sienų. Tai siejama su Kronštato sukilimu 1921 m., kai anarchistinių-komunistinių pažiūrų sukilėliai, kadaise buvo vienais pagrindinių smogiamųjų jėgų bolševikinės revoliucijos metu 1917 m. Rusijoje ir prisidėję prie jos įtvirtinimo pasijuto tikrųjų jos rezultatų stipriai nuvilti. Įdomu tai, kad kitaip nei monarchistinės grupės, kurios kovojo prieš bolševikus ir buvo jų priešininkai dešinėje politinio spektro pusėje, Kronštato sukilėliai buvo radikalūs kairieji, kurie buvo nuvilti, kad bolševikų revoliucija atnešė ne tai, ko jie norėjo. Pilietiniame kare užsigrūdinę bolševikai, vadovaujami tekste minimų Levo Trockio, Grigorijaus Zinovjevo ir generolo Aleksėjaus Brusilovo Kronštato sukilėlius numalšino. Dauguma sdukilėlių bėgo į Suomiją, kur buvo priimti kaip politiniai pabėgėliai. Paradoksalu, kad sukilėliai, protestavę, prieš bolševikų tarpe įsigalėjusį terorą, bet kokio kitaminčio atžvilgiu savaip buvo teisūs – vėliau nuo valdžios nustumti ir nužudyti buvo ir patys terorą Petrograde labai intensyviai vykdę Trockis ir Zinovjevas, o Brusilovą, buvusį carinės Rusijos generolą, greičiausiai nuo to išgelbėjo tik jo paties mirtis 1924 m., tais metais, kai Petrogradas (iki 1914 m. ir dabar – Sankt Peterburgas), simboliškai buvo pervadintas Leningradu. Įdomiausia šioje istorijoje, kad sukilėliams vadovavo Stepanas Petričenka, kuris buvo laikomas radikaliu anarchistu ir kadaise buvo labai aktyvus bolševikų revoliucijoje. Jis gavo prieglobstį Suomijoje, bet 1922 m. vizito Rygoje metu, užsiverbavo sovietų karinei žvalgybai ir Suomiją šnipinėjo iki pat 1941 m., kol buvo suimtas. Suomiai jam dovanojo ir 1945 m. jis sugrįžo į savo gimtinę, kur paradoksalu, bet buvo apkaltintas šnipinėjimu Suomijai ir nubaustas mirties bausme. Šiuo atveju, labai gerai tinka dar Prancūzijos revoliucijos metu išgarsėjęs posakis, kad revoliucija rija savo vaikus.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Kronštato sukilėliai sėkmingai pabėgę į Suomiją, vaišinami suomių pasieniečių, 1921 m. Fotografija iš Suomių paveldo agentūros.


Šaltinis: The New York Tribune,  1921 03 10, p. 1

Prieiga internete https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-03-10/ed-1/seq-1/#date1=1921&sort=date&date2=1921&words=Lithuania&language=&sequence=0&lccn=&index=17&state=&rows=20&ortext=&proxtext=Lithuania&year=&phrasetext=&andtext=&proxValue=&dateFilterType=yearRa

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2021009/_f64d185c_82ab_4b14_807b_69eca9ff0773