1921 m. kovo 11 d. | Prusų Lietuwių Susiwienijimo Susirinkimas Bomelswitēje

Mes negalime geidauti to, kad Lietuwos Dauguma twarkytų musų Reikalus widujinius, nors gerai musų Psichologijos ir musų Priwalumų nesuprasdama. Autonomijos Reikalavimas yra iszmintingas, ir Lietuwos Reikalams kenkti negal.

Susirinkimas szio Mēnesio 8. Dienos Bomelswitēje buwo skaitlingai lankytas, jog wienai Daliai Klausytojų tekos už Durų stowēti. Kalbētojų buwo trys. […]

Susirinkime wienas Lietuwis minējo, kad dabar jau didelė Pažanga yra matyti. Juk pernai dar toks Susirinkimas butų wisai negalimas buwęs. Asz pats pamenu, kad Firszterijoj mums Pagiryj’ susirinkus tokis Burelis Waikezų trikdē musų Susirinkimą, muszti ketino, bet matē, kad jų yra permažai, patys butų į Kailį gawę. Wis tik wienas slapta metē Akmenį kaip mažo Waiko Galwą į Susirinkimą, į Kalbētojį. Waikiai siuto delto, kad mes norį Klaipēdą „parduoti Zemaicziams“. Tai eik tu dabar kaip į Liutų Duobę į tokių Žmonių lankytą Susirinkimą ir kalbēk už Susijungimą su Lietuwa! […]

Bijo Zemaiczių, bijo jų Nekulturos. Bet juk sawosios Kulturos mums nieks neatims. Lietuwa pati trokszta Kulturos ir myli Kulturą. Zemaicziai wisai nei nesiweržias į musų Krasztą. Jiems Darbo ir Duonos ir pas sawe yra.

Bijo, kad Katalikystē neužwaldytų musų Krasztą ir mus Ewangeliszkus nenuskriaustų. Isz musų Pusēs, žinoma, į tai tinkamai ir atsiliepiama. Nuo Lenkų tuo Atžwilgiu ir butų ką bijoti, bet ne nuo Lietuwių. Užtatai mes juk ir reikalaujame jau Autonomijos. Mes norime prie Lietuwos; bet Atsargumas wisgi liepia sau pasilaikyt Autonomiją.

Mes negalime geidauti to, kad Lietuwos Dauguma twarkytų musų Reikalus widujinius, nors gerai musų Psichologijos ir musų Priwalumų nesuprasdama. Autonomijos Reikalavimas yra iszmintingas, ir Lietuwos Reikalams kenkti negal. […]

Brolis.

Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona ir jį lydintys asmenys laive. Klaipėda, 1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Prusų Lietuwių Susiwienijimo Susirinkimas Bomelswitēje“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 58, 1921 m. kovo mēn. 11 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430160&seqNr=3