1921 m. kovo 12 d. | Estų atstovas Lietuvai

Estų vyriausybė paskyrė Lietuvai savo Reikalų Vedėju laikinai leitenantą Aug. Schmidt‘ą, kurs jau, ligi šiol atstovavo Estus Lietuvoj.

Estų vyriausybė paskyrė Lietuvai savo Reikalų Vedėju laikinai leitenantą Aug. Schmidt‘ą, kurs jau, ligi šiol atstovavo Estus Lietuvoj. Kovo 12 d. mūsų Užsienių Reikalų Ministeris priėmė p. Schmidt‘ą, kurs įteikė Ministerijų savo skyrimo raštą.

<…>

Kai 1918 m. Estija atgavo laisvę, leit. Schmitt buvo savo Valdžios įgaliotas paimti karo Estijos atstovo pareigas ir jam buvo pavesta garsinti tėvynėn estus karininkus ir kareivius, Pabaigęs savo misiją, su paskutiniu rengtu transportu grįžo iš Rusijos į Estiją.

Iš Talino leit. Schmidt buvo paskirtas, kaip Estijos generalinio štabo ir karo ministerijos atstovas Lietuvai.

Augustas Torma (August Schmidt). 1920 m. A. Torma buvo karo atašė Lietuvoje nuo 1919 m., o nuo 1921 m. buvo paskirtas laikinuoju reikalų patikėtiniu (chargé d’affaires).


Šaltinis: Estų atstovas Lietuvai (1921, Kovo 18 d.). Lietuva (61 (628), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64477&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://blog.vm.ee/wp-content/uploads/2015/02/Torma-VM-ajal.jpg