1921 m. kovo 14 d. | Lietuvos atstovybės sveikinimai naujajai Amerikos administracijai

Dauguma Amerikos lietuvių laukė naujojo Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento ir jo nuskirtosios pildomosios valdžios. Tat ir suprantama. Senoji demokratų administra­cija, įsivėlusi į nedalinamosios Rusijos principus, kaip į kokią girią, negalėjo užmatyti ir pripažinti Lietuvos Valstybės, kaipo atskiros ir savarankės respublikos. Prieš inauguracijos dieną (kovo 4), Lietuvos Atstovybėje buvo gauta daug užklausimų, ar negalėtų kaip nors ir svarbesniųjų lietuvių organizacijų atstovai dalyvauti tose iškilmėse.

Dauguma Amerikos lietuvių laukė naujojo Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento ir jo nuskirtosios pildomosios valdžios. Tat ir suprantama. Senoji demokratų administra­cija, įsivėlusi į nedalinamosios Rusijos principus, kaip į kokią girią, negalėjo užmatyti ir pripažinti Lietuvos Valstybės, kaipo atskiros ir savarankės respublikos. Prieš inauguracijos dieną (kovo 4), Lietuvos Atstovybėje buvo gauta daug užklausimų, ar negalėtu kaip nors ir svarbesniųjų lietuvių organizacijų atstovai dalyvauti tose iškilmėse. Tečiau buvo paskelbta, jog pati inaugura­cija busianti be jokių iškilmių ir ypatingų pakvietimų. Tuomet prisėjo pasitenkinti tuo, kas kitų buvo daroma. Lietu­vos Atstovybės samdomas namelis, kursai taip reiškiai yra atsigrįžęs į Pennsylvanijos avenue, kuria keliavo visa inauguracijos procesija iš White House į Capitol ir atgal, buvo dailiai papuoštas su keletu Amerikos žvaigždėtų ir keletu musų trispalvių vėliavų, kurios lyg turėjo traukti atydą vis praeivių.

Tą pačią dieną Lietuvių tautos ir valdžios vardu Lietuvos Atstovas Amerikoje pasiuntė pasveikinimus naujajam val­stybės prezidentui, vice-prezidentui ir valstybes sekretoriui. Šie pasveikinimai, išvertus lie­tuvių kalbon, skamba: “Jo Ekscelencijai Warren G. Hardingui, Amerikos Suvienytų Valstijų Prezidentui. Gerb. Pre­zidente: Vardan Lietuvos Respublikos valdžios ir visų jos gyventojų, turiu garbės sveikinti. Jusų Ekscelenciją iš priežasties Jūsų inauguracijos, kaipo Suvienytų Valstijų Pre­zidento. Lietuvos žmonės auklena savo širdyse ypatingą prisirišimą prie Amerikos žmonių veikiausiai tos priežasties delei, jog netoli viso miliono paeinančių iš Lietuvos asme­nų čion yra suradę apsaugą nuo sunkių gyvenimo priepuolių ir persekiojimų ir galimy­bę išnaujo sukurti savo laimingą butį. Pačios Amerikos gerovė visados primena Lietu­vos gyventojams, jog taja gerove naudojasi ir jų draugai ir giminės iš Lietuvos ir tie jų broliai piliečiai, kurie gy­vena po Amerikos vėliavos apsauga. Del tos tat priežasties su ypatingu atsidavimu ir šir­dingumu linkiu Jūsų Ekscelencijai ir visai tautai, kurios vadovavimui Jus esate pašauk­ti, ramiai ir laimingai kuo ilgiausį laiką plėtotis. Reikšdamas augščiausios pagarbos ženklus lieku Jūsų nuožemiausiu tarnu,

Jonas Vileišis

Lietuvos Atstovas Amerikoje”.

[…]


Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16-osios nutarimo dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo signataras, advokatas Jonas Vileišis 1919 m. gruodžio 18 d. – 1921 m. birželio 25 d. buvo pirmosios Lietuvos diplomatinės misijos Jungtinėse Amerikos Valstijose vadovu. Dirbdamas diplomatinėje misijoje aktyviai rūpinosi atgimusios Lietuvos tarptautiniu JAV pripažinimu de jure, mezgė Amerikos ir Lietuvos prekybinius ryšius. Misijos metu lietuvių išeivijos bendruomenėje surinko 2 milijonų dolerių Laisvės paskolą, skirtą Lietuvai.

Kauno miesto muziejaus Pilies skyriaus vedėjas dr. Jonas Vaičenonis

Jonas Vileišis. 1921 m.


Šaltinis: „Lietuvos atstovybės sveikinimai naujajai Amerikos administracijai“, Naujienos, No. 59, 1921 m. kovo 14 d., p. 2.

Prieiga internete: http://www.spauda.org/naujienos/archive/1921/1921-03-14-NAUJIENOS.pdf