1921 m. kovo 25 d. | Gudų šventė

Šiandien sueina lygiai treji metai, kai Baltarusijos Liaudies Respūblikos Taryba, suvažiavusi Minske, paskelbė savo šalį esant nepriklausomą…Tą dieną nuoširdžiai linkiame gudams kuogreičiau įveikti visas tas kliūtis, kurias jiems stato ateitis, ir pasiekti svajojamąjį tikslą – nepriklausomybę.

Šiandien sueina lygiai treji metai, kai Baltarusijos Liaudies Respūblikos Taryba, suvažiavusi Minske, paskelbė savo šalį esant nepriklausomą…

Tatai padaryta vos mėnesiui tepraslinkus nuo to, kai Lietuvos Taryba paskelbė Viniuje Lietuvos nepriklausomybę. Ir ką gi? Mūsų metu matome jau Lietuvą kad ir sunkiai kovojant del savo nepriklausomybės bei teisių, betgi susikurus savo valstybę, de facto nepriklausomą, su kuria skaitosi netik kaimynai, bet ir Vakarų Europos šalys; matome ją tvarkantis, kylant bei stiprėjant. Tuo tarpu Baltarusija kaip buvo, taip ir tebėra po svetimais ponais, o jos keliamas jungas netik nesilpnėja, bet vis sunkiau sveria, vis labiau slegia gudų tautą. Tasai dviejų šalių padėčių lyginimas eina mūsų naudon ir lyg liūdnai lemia Baltarusijos ateitį: vienokiomis, gal net geresnėmis negu Lietuva, politinėmis sąlygomis pasiskelbusi esanti nepriklausoma, Baltarusija toli atsiliko Lietuvos užpakalyje, lyg trypčioja vietoje.

Vien iš politinių sąlygų išeidami ar versdami visa gudų tautos nesugebėjimu valdytis, ar vėl nurodydami nepatogią geografinę Baltarusijos padėtį, netoli tenuvažiuosime, neperdaug išaiškinsime […].

Kelis syk už lietuvius skaitlingesnė gudų tauta daug vėliau už juos ėmė susiprasti ir bręsti, nepriklausomybės paskelbimas nerado dar tiek prirengtos jos žmonėse dirvos ką Lietuvoje ir todel Baltarusija nėra dar suugdžiusi savyje tiek atsvaros, idant jau šiandien įstengtų paskelbtąją nepriklausomybę apsiginti. Ji tebėra dar dviejų okupantų išdraskyta. […]

Mes, lietuviai, kurie patys taip sunkiai del savo nepriklausomybės kovojame, geriau už kitus atjaučiame tuos jausmus, kurie pripildo susipratusių gudų širdis tą tautos šventės dieną. Juo labiau atjaučiame, jog praeityje daug bendra su gudais turėdami, neabejojame, jog artimoji ateitis irgi mus suartins, tiesa, nebe senobiniais ryšiais, bet naujais, liuosais pagrindais. Tą dieną nuoširdžiai linkiame gudams kuogreičiau įveikti visas tas kliūtis, kurias jiems stato ateitis, ir pasiekti svajojamąjį tikslą – nepriklausomybę.

Vokiečių patrulis Gubernatoriaus gatvėje. Minskas, 1918 m. kovo mėn. news.tut.by


Šaltinis: „Gudų šventė“, Vilnius, nr. 68 (82), 1921 m. kovo 25 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F8010E5?exId=99636&seqNr=1