1921 m. kovo 3 d. | Įtariamas valdininkas

Valdininkas Merkšaitis areštui išvengti užlaikiusiems jį Kriminalinio Skyriaus valdininkams davė kyšio 35,000 auks. bet matydamas kad tas nieko negelbės, bevedant jį į Kriminalį Skyrių stengėsi pabėgti. Jam sulaikyti valdininkai turėjo griebtis ginklo ir galų gale Merkšaitis buvo sulaikytas sužeistu į dešinę ranką.

Kauno Paštų, Telegrafų ir Telefonų Viršininko pranešimu vasario 23 d. buvo padaryta krata pas pašto valdininką Jurgį Merkšaitį gyv. Laisvės aleja 36 N, būtas 16 N. ([„]Paštininkų balso“ Redakcijos būtas, kur gyveno jo vienas leidėjų) ir kratant buvo rasta šių pinigų: 1,437 amerikos dolerių, 89,810 auks. ost ir vokiškų, 1.000 mrk. Lenkų, 11,200 rublių rusų caro ir 3 apdrausti laiškai iš Amerikas svetimu vardu. Valdininkas Merkšaitis areštui išvengti užlaikiusiems jį Kriminalinio Skyriaus valdininkams davė kyšio 35,000 auks. bet matydamas kad tas nieko negelbės, bevedant jį į Kriminalį Skyrių stengėsi pabėgti. Jam sulaikyti valdininkai turėjo griebtis ginklo ir galų gale Merkšaitis buvo sulaikytas sužeistu į dešinę ranką. Merkšaitis kaipo sužeistas randasi ligoninėj sargybai prižiurint.

Tardymas tęsiasi ir bus perduotas Kauno Apygardos Teismo Valstybės Gynėjui.

Pašto tarnautojai Kaune, perlaidų skyriuje. 1927 m. Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondai


Šaltinis: „Įtariamas valdininkas“, Lietuva, nr. 49 (616), 1921 m. kovo mėn. 3 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64470&seqNr=2