1921 m. kovo 7 d. | D-ro Purickio atsakymas Estams

Turiu garbę pranešti, kad tarpininkaujant mūsų Atstovybei Taline, aš gavau Tamstos notą, kurioje Tamsta maloniai man pranešei, jog Estų Respublikos Vyriausybė nusprendė pripažinti Lietuvą, kaipo nepriklausomą valstybę de jure.

Kaunas, III-7. (Elta). Mūsų Užsienių Reikalų Miniteris d-ras Purickis nusiuntė Estų Užsienių Reikalų Ministeriui į Estų pripažinimą Lietuvos de jure šią notą:

Tamsta Ministeri!

Turiu garbę pranešti, kad tarpininkaujant mūsų Atstovybei Taline, aš gavau Tamstos notą, kurioje Tamsta maloniai man pranešei, jog Estų Respublikos Vyriausybė nusprendė pripažinti Lietuvą, kaipo nepriklausomą valstybę de jure. Aš tuojau pranešiau tą žinią mūsų Vyriausybei ir mūsų Steigiamajam Seimui.

Ta žinia sukėlė didžiausio entuziazmo Lietuvių tautos atstovų tarpe. Tame akte lietuvių tauta mato geriausią Estų tautos draugingumo jai įrodymą. Lietuvių tauta labai brangina tą draugingumą ir yra įsitikinusi, kad jie išsities į visą eilę ryšių ir santykių tarp tų dviejų Respublikų, kurie padės jų gerovei ir plėtotei. Nuoširdžiai dėkodamas Estų Vyriausybei už tą aktą, prašau, Tamsta Minsiteri, priimti mano aukštos pagarbos pareiškimą.

Purickis

Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis 1919 m. (tuomet pasiuntinys Vokietijoje), Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotrauka.


Šaltinis: D-ro Purickio atsakymas Estams (1921, Kovo 9 d.). Lietuva (53 (620), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64541&seqNr=2