1921 m. lapkričio 2 d. | Lietuvių klubas

Tarp sumanymų buvo iškeltas klausimas aprinkti šokių vakarėlių skaičių ir ilgumą ir, kaip jau numatyta įstatuose, daryti paskaitas ir t.t.

Kaunas, XI 3. (Elta). Lapkričio 2 d. vakare pirmininkaujant D-rui Puryckiui ,,Metropoly“ įvyko visuotinas ,,Lietuvių Klubo“ narių susirinkimas, kuriame dalyvavo viso 60 narių. Dienotvarkėje buvo pastatyti šie punktai: įstatų patvirtinimas, priimtų narių tvirtinimas, Valdybos perrinkimas ir sumanymai. Įstatai tapo užtvirtinti iš p. K. B. Balučio pranešimo paaiškėjo, kad klubas turi dabar 139 narius , kurie buvo visuotino susirinkimo užtvirtinti. Rinkimuose tapo išrinkta senoji valdyba, būtent: D-ras J. Puryckis, K. B. Balutis, P. Dobkevičius, B. Zubrickas, P. Bikas ir P. Sleževičius.

Tarp sumanymų buvo iškeltas klausimas aprinkti šokių vakarėlių skaičių ir ilgumą ir, kaip jau numatyta įstatuose, daryti paskaitas ir t.t.

„Metropolio“ viešbutis. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Laisvė,  1921 11 05, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_111121_3