1921 m. lapkričio 15 d. | Kainų kilimas ir darbininkų padėtis

Paskutiniu laiku Lietuvoje pastebimas nepaprastas kainų kilimas pirmosios reikmenės produktams.

Paskutiniu laiku Lietuvoje pastebimas nepaprastas kainų kilimas pirmosios reikmenės produktams. Jis toks staigus, kad kai kurie daiktai, kaip antai cukrus, lašiniai, muilas, bulvės, oda ir k. trumpu laiku net dvigubai pabrango. Toks kainų kilimas labai skaudžiai atsiliepia į bendrą šalies gerovę. Pabrangimas reikalingųjų gyventi daiktų labai apsunkina ir daro tiesiog nepakenčiamą ir be to jau gana nebegeriausią darbininkų buitį. Visa dar laimė, kad lig šiol ta kasdieninė duonelė ir mėsa buvo dar ne taip labai brangi. Bet matyt greit pabrangs.

Kame gi čia priežastis tokio staigaus kainų kilimo? Viena, tai vokiečių markės nukritimas, o antra (ir tai svarbiausia) kad daugybė mūsų maisto visoki vertelgos bei spekuliantai išgabena į užsienį. Lig šiol dar beveik nevežė užsienin galvijų. Bet kai girdėti (gyrės patys pirklių agentai), greitu laiku pradėsią tenai gabent juos ir duoną.

Mūsų Valdžiai ir visuomenei reikėtų imtis priemonių stabdyti ar bent svarstyti produktų gabenimas užsienin. Kitaip Lietuvos piliečiai nejučiomis atsidurs nelaimingosios Rusijos padėtyje su visomis jos pasėkmėmis.

Juodis

Kooperatyvo „Parama“ duonos kepykla. Kaunas. 1930 m. Fotografas J. Skrinskas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kainų kilimas ir darbininkų padėtis. Lietuvių balsas. 1921 m. lapkričio 15 d. p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=112314