1921 m. lapkričio 24 d. | Vilioja žydus

„Unzere Fraind“ pranešimu Vilniaus žydų bendruomenės Tarybos pirmininkas D-ras Jokūbas Vigodskis pasikalbėjime su „East Expres“ bendradarbiu labai skundėsi dėl blogų lenkų santykių su žydais ir kaip pavyzdį nurodė Kauno Lietuvą, kur žydai turi visiškos laisvės.

Žydų laikraščių pranešimu gen. Želigovskio sekretorius kreipėsi į žydų bendruomenę, kad ji patiektų žydų kultūrinių įstaigų sąrašą, reikalingų pašalpos, kad jos gautų 15 milijonų markių dalį, kuriuos Pilsudskis pasiuntęs paskirstyti tarp kultūrinių įstaigų Vilniuje.

Bene tai bus Želigovskio valdžios manevras,  kad įgytų žydų pasitikėjimo?

Bet Vilniaus žydai kitaip nusistatę ir nelabai tiki lenkų gerumu. Vilniaus žydų laikraščio „Unzere Fraind“ pranešimu Vilniaus žydų bendruomenės Tarybos pirmininkas D-ras Jokūbas Vigodskis pasikalbėjime su „East Expres“ bendradarbiu labai skundėsi dėl blogų lenkų santykių su žydais ir kaip pavyzdį nurodė Kauno Lietuvą, kur žydai turi visiškos laisvės.

Apie Vilniaus žydų nusistatymą Seimo rinkimų atžvilgiu D-ras Vigodskis tarp kitko pasakė:

„Jei turėtų įvykti apsisprendimo susirinkimas, tai iš mūsų niekas tikrai nedalyvautų jame, nes pasisakymas prieš inkorparaciją būtų laikomas priešvalstybiniu aktu. Todėl mes laikom, jog eventualus nutarimas turi vykti be mūsų dalyvavimo. Sunku yra kalbėti apie mūsų dalyvavimą Seime, nes iki šiol nepasirodė rinkimų dekretas, kuris nustatytų būsimojo Seimo uždavinius  bei kompetenciją. Klausimas dar nėra galutinai išrištas. Nesenai tuo reikalu įvyko pasitarimas ir buvo nutarta laukti, ligi dekretas pasirodys ir tada nuspręsti apie savo nusistatymą.

Įdomu yra taip pat ką, Kauno žydų laikraštis „Žydų balstas“ rašo apie Želigovskio pasitraukimą iš Vilniaus: Vilniaus žydai supranta norą suvilioti jos Seiman. O kad jie nors kiek pasitikėtų Lenkų valdžia, kuriam laikui pašalina baisią šmėklą, kurios vardas tik atgrasina kiekvieną žydą girdint jį.

Bet žydas dar neleidžia sau taip lengvai apdumti akis. Jo reikalavimai visuomet tebelieka tie patys.

Liaudies Kaune namai apie 1922-1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1924 m. lapkričio 24 d. Vilioja žydus, Lietuva (Nr. 265 (793), p. 2.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64555_2