1921 m. lapkričio 26 d. | Kauno elektros stoties betvarkė

Šiais metais nuo rudens Kauno elektros šviesa pradeda rastis nepakenčiamoj padėty. Ligi šiol, elektros šviesa kasdien eina menkyn.

Šiais metais nuo rudens Kauno elektros šviesa pradeda rastis nepakenčiamoj padėty. Ligi šiol, elektros šviesa kasdien eina menkyn. Blogiausioje padėty yra Senasai Miestas, kur yra Steigiamasis Seimas, Valstybės Prezidento Rūmai, knygynai su skaityklomis, nemažai mokyklų ir kitų svarbių įstaigų. Steigiamajam Seime pasidarė visai negalima dirbti reikalingiausių ir skubočiausių darbų dėl visiško elektros srovės „nusišėrimo“ ir reikia būtinai degti žvakių, kad galima būtų išskaityti raštą. Piliečiai taip pat nusiskundžia, kad ir jų butuose elektra negeriau deganti!

Bet maža kiek geresnei padėty yra ir kitos miesto dalys. Ir jose elektros šviesa pertamsi ir nepatenkinama. Piliečiai ir įstaigos nusiskundžia, kad elektros stotis be jokios matomos priežasties kas kartas kelia mokestį už šviesą. Reikia, pavyzdžiui, piliečiui įsivesti prie dviejų esamų trečią lemputė. Elektros stoty tuoj pareikalaujamų naujų laidų, pakeliami seni laidai, paimama mokestis už prijungimą, kurio visai neatliekama ir dar už šviesą. Bet mokant už antrą mėnesį, ta įstaiga be jokio paaiškinimo, prideda 10 auksinių, mokant už trečią mėnesį vėl pridedama 25 auksinius, nedavus jokio paaiškinimo už ką tai daroma. Pačioj stoty su interesantais apsieinama bjauriai, siuntinėjant nuo langelio prie langelio; ėmus skųstis dėl elektros šviesos blogumo iškoliojama ir grasoma visai išjungti šviesą iš namų.

Pernai elektros šviesa tedegė iki 12 val. naktį, šviesa buvo geresnė ir elektros stotis daug sutaupydavo energijos stoties laikymui. Piliečiams taip pat ramiau buvo nes nuo 12-tos valandos visa nurimdavo.

Šiemet šviesos duodama per kiaurą naktį, ir ką matom? Įvairios „linksmybių įstaigos“ dar ir po 12-tai val. knibžda savo girtu gyvenimu gatvėmis, girdi kai ką triukšmo darant 2-3 val. naktį. Restoranų tarnautojai skundžiasi negali svečių išprašyti namo. Jų argumentas esąs, kad elektra dega ir nėr ko skubintis.

Kas tai per tvarka elektros stoty? A tai tam atiduota bendrovei koncesija, kad ji paliktų visuomenę Kaune be šviesos, imdama aukštą mokestį? Arba, kad plėštų mieste ir palaikytų palaidumo įstaigas mieste? Kodėl atitinkamos įstaigos neatkreipia domės į šitą įstaigą reiškinį ir nieko nedaro? Metas tai yra padaryti, nes čia ir valstybė ir visuomenė turi didelių nuostolių.

Pilietis.

Kauno elektrinė 1915-1916 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1926 m. lapkričio 26 d. Kauno kronika, Kauno elektros stoties betvarkė. Lietuva (Nr. 267 (795)), p. 2.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64557_2