1921 m. lapkričio 27 d. | Kauno kronika

Pagaliau nutarta (iš 131 traktierių, 12 aludžių, 29 pardavimo įstaigų sulig gėrimų, 21 vyno krautuvių, 9 pilstituvės ir 1 bravora […]) proporcijonaliai sumažinti visas svaiginamų gėrimų pardavimo įstaigas į 100 vieton esamų 213. […] Bet užtat sekančiam posėdžiui nukeltas klausimas apie uždarimą traktierių šventadieniais ir prieš šventadienius.

24-XI. įvyko miesto Tarybos posėdis p. Skardinskui pirmininkaujant. […]

Iš eilės svarstomas klausimas apie sumažinimą traktierių, kuris klausimas buvo inspiruotas savyvaldybių departamento. Būtent siūloma vieton 213 gėrimo įstaigų tik 100, kaip ten yra buvę prieš karą, kada tų įstaigų skaičius privalėjo būti tam tikroje proporcijoje su gyventojų skaičium. Miesto valdyba esanti tos nuomonės, kad tuo būdu girtuokliavimas ne bus sumažintas, tik skriauda vieniems ir privilėgija kitiems. Kitas būtų dalykas, jei būtų reguliuojamas pats pardavinėjimas, – tokia valdybos nuomonė.

Tarybos nariai didumoj kalba prieš palikimą 213 įstaigų, nurodydami kad laikas ginti žmones nuo galutino nusigėrimo ir duoti kiek būtų tiems žmonėms, kurie sukimšti gyvena negalimose sąlygose. Pagaliau nutarta (iš 131 traktierių, 12 aludžių, 29 pardavimo įstaigų sulig gėrimų, 21 vyno krautuvių, 9 pilstituvės ir 1 bravora […]) proporcijonaliai sumažinti visas svaiginamų gėrimų pardavimo įstaigas į 100 vieton esamų 213.

Vieno darbininko padarytas pasiūlymas visos įstaigos uždaryt liko atmestas. Bet užtat sekančiam posėdžiui nukeltas klausimas apie uždarimą traktierių šventadieniais ir prieš šventadienius ir kad tam posėdžiui su valdyba prirengtų privalomą įsakymą tuo reikalu.

Alaus bravoro „Volfas Engelman“ alaus butelis. XX a. I pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 268, 1921 m. lapkričio mėn. 27 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111106&seqNr=3