1921 m. lapkričio 3 d. | Opera

Lietuvių Operos darbuotė šiam sezone prasideda lapkričio 3 d. 7 ½ v. v., Miesto Teatre ap. „Rigoleto“, muz. J. Verdi, Balio Sruogos vertimas.

Lietuvių Operos darbuotė šiam sezone prasideda lapkričio 3 d. 7 ½ v. v., Miesto Teatre ap. „Rigoleto“, muz. J. Verdi, Balio Sruogos vertimas. Diriguoja J. Talat-Kelpša, dramatinę dalį veda A. Sutkus, korą (Chorą – I. P.) – Jul. Štarka, baletą – O. Dubeneckienė, solistų tarpe dalyvauja: Kipras Petrauskas, Ad. Galaunienė, A. Sodeika, St. Audėjus, J. Kudirka, T. Oleka, T. Valavičaitė, J. Vencevičaitė, ir kiti. Visai naujas dekoracijas piešė Vl. Dodžiokas. Visa „Rigoleto“ eis naujais drabužiais, kuriuos įsigijo Tilžėj.

Tolimesnė operos darbuotė lapkričio mėn. šį: 6 d. op „rigoleto“, 8 d. – pakartojimas, 10 d. – „Traviata“. 13 d. – pakartojimas, 15 d. – „Rigoleto“, 17 d. – „Demonas“, 20 d. – pakartojimas, 24 „Rigoleto“, 28 d. – „Traviata“.

J. Žilevičius

L. M. K. Dr. Vaidyklų Administratorius

Operos „Rigoleto“ afiša, 1921 m. lapkričio 3 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Menas ir kūryba, Lietuva, 1921 m. lapkričio 1 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64542