1921 m. lapkričio 6 d. | Lietuvos Gailestingųjų Seserų sąjungos įkūrimas

Š. m. lapkričio mėn. 6 d. įvyko Kauno m. gailestingųjų seserų delegačių susirinkimas gailestingųjų seserų klausimui aptarti. Susirinkimas vienbalsiai nutarė įkurti Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjungą.

Š. m. lapkričio mėn. 6 d. įvyko Kauno m. gailestingųjų seserų delegačių susirinkimas gailestingųjų seserų klausimui aptarti.

Susirinkimas vienbalsiai nutarė įkurti Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjungą. Tam tikslui išrinkta Steigiamoji Komisija iš 7 narių ir 7 kandidatų.

Svarbesnieji Steigiamosios Komisijos uždaviniai:

1) Sumanytąją idėją kruopščiai išplėsti. 2) Paruošti Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjungos įstatus.

3) Vykdyti tos Sąjungos kūrimą. 4) Parūpinti visą eilę referatų gailestingųjų seserų suvažiavime skaityti. 5) Sušaukti Lietuvos gailestingųjų Seserų suvažiavimą, kurs įvyks maž daug po mėnesio laiko.

Steigiamoji Komisija Lietuvos Gailestingųjų seserų Sąjungai įkurti šiuo kreipdamos į Lietuvos Gailestingąsias Seseris karštai kviečia prisidėti prie Sąjungos įkūrimo ir vienkart ragina platinti tą idėją tarp savo draugių.

Gailestingųjų seserų suvažiavimo laikas, referatai ir kitos žinios bus paskelbtos vėliau.

Visais gailestingųjų seserų organizuotės reikalais prašoma kreiptis į St. Komisijos Pirmininkę šiuo antrašu: Ukmergės plentas Nr. 101. Kaunas.

Komisijos Pirmininkas, J. Kristutienė

Sekretorius, T. Kobelinskaitė

Latvijos, Estijos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjungos Gailestingųjų Seserų Kongresas Taline 1931 m. liepos mėn.


Šaltinis: Lietuvių balsas. 1921 m. lapkričio 15 d., p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=112314

Iliustracijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=120429&biRecordId=13703