1921 m. lapkričio 8 d. | Dėl ,,Naujosios stadijos“

Prieš keletą dienų pasirodė ,,Lietuvoj“ (žiūr. Nr. 248) A. Babianskio straipsnis ,,Naujoji stadija“, kur gerb. Autorius mėgina savaip lietuvių lenkų bylą išspręsti, rasti jai tinkamą išeitį.

Opiausias šio meto klausimas, tai mūsų byla su lenkais. Ją sprendė Tautų Sąjunga ir jos sprendimas yra siūlymas abiem pusėm, Lietuvai ir Lenkijai, priimti jos aprobuotą Hymanso susitaikymo projektą. Lietuvai tas projektas yra nepriimtinas dėl daugelio sąlygų, kurios sunkiai suderinamos su Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, reikalais. Toks neigiamas nusistatymas yra vienintelis galimas Lietuvai.

Prieš keletą dienų pasirodė ,,Lietuvoj“ (žiūr. Nr. 248) A. Babianskio straipsnis ,,Naujoji stadija“, kur gerb. Autorius mėgina savaip lietuvių lenkų bylą išspręsti, rasti jai tinkamą išeitį.

Kaip žinia, A. Babianskis yra Hymanso projekto tėvas, autorius. Todėl, šiaip ar taip, jo pažiūros į lietuvių lenkų ginčą yra pažymėtinos, nors, deja, ne tokios, su kuriomis galima būtų sutikti. Mes visai tinakme su autoriu, kai jis savo straipsny sako, kad ,,svarbiausias ateities klausimas yra patikrinimas abejoms atgimstančioms valstybėms – Lietuvai ir Lenkijai – jų nepriklausomybės“. Bet nepriklausomybės patikrinimas yra galimas ir vaisingas visai be jokių unijų, o XV šimtemčio istorinis momentas, kurs išgelbėjęs lietuvių nepriklausomybę, ir pasak straipsnio autoriaus, Lietuvai dar ir tautybę – gali ramiai likti tiktai istoriniu momentu, kurs yra galimas tikrai reikalui esant, bet šiaip jau be jokių pretenzijų jį antrą kartą įgyvendinant. O dėl išgelbėtos Lietuvos tautybės, tai reikia pabrėžti, kad dabartinių ginčijamų lietuviškų sričių, kurias lenkai jau lietuviškomis vadina, – nulenkinimas yra taip pat o XV amž. istorinio momento padaras. Mes nieku gyvu negalime leisti pakartoti istorinę klaidą, kuri grėstų, galutinai sulenkinti dar lietuviškas Vilniaus sritis. Visai teisingai pastebi Babianskis, kad ,,visokia denacionalizacija yra betiksli ir beprasmė“, tik, deja, lenkai to nenori pripažinti.

<…>


Lapkričio 4 d. ,,Lietuvoje” buvo skelbtas generolo Aleksandro Babianskio, Hymanso projekto tikrojo autoriaus žodis. Po kelių dienų tame pačiame dienraštyje pasirodė nepasirašyta, taigi galimai redakcijos nuomonę atspindinti pozicija, kaip atsakas, taip pat išspausdinta pirmame puslapyje. Joje Babianskio iniciatyvai akivaizdžiai nepritariama.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos  skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Generolas Aleksandras Babianskis, darbo Rusijos imperijos 3-ioje Dūmoje metu. Nuotrauka iš knygos ,,3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы“, Санкт-Петербург, 1910, c.50.


Šaltinis: Lietuva,  1921 11 08, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64565