1921 m. liepos 1 d. | Pasikėsinimas nukauti Užs. Reik. Ministerį

Po langu atrasta popierio sklypas, ant kurio pieštuku nupiešta makaulė, kaip mirties simbolis. Iš visų apystovų matyti, kad pasikėsinimas buvo politinis ir išanksto gerai apgalvotas.

Naktį iš šeštadienio į sekmedienį įvyko pasikėsinimas prieš Užsienių Reikalų Ministerį d-rą Purickį. Apie 2½ val. naktį piktadarys šovė iš parabelio pro langą į ministerio miegamąjį kambarį. Kulka pataikė sienon ties miegančio krūtine. Matyti, kad piktadarys buvo gerai susipažinęs su situacija. Kol pasirodė milicija, piktadariui pavyko išbėgti pro sodą. Po langu atrasta popierio sklypas, ant kurio pieštuku nupiešta makaulė, kaip mirties simbolis. Iš visų apystovų matyti, kad pasikėsinimas buvo politinis ir išanksto gerai apgalvotas. Tą pačią naktį pradėjo tardymą mūsų kriminalinė policija, kuri, turbūt, dalyką išaiškins.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis 1919 m. (tuomet pasiuntinys Vokietijoje), Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotrauka.


Šaltinis: „Pasikėsinimas nukauti Užs. Reik. Ministerį“, Karys, nr. 26 (110), 1921 m. liepos 1 d., p. 306.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003824101?exId=86352&seqNr=10