1921 m. liepos 10 d. | Mitingas-demonstracija Kaune

Mes Kauno miesto ir priemiesčių gyventojai 1921 m. liepos 10 dieną, susirinkę 9000 žmonių skaičiuje ir aptarę Lietuvos politinę padėtį, susidėjusią saryšy su Tautų Sąjungos Tarybos pasiūlymu. Griežtai pareiškiame: 1. Mūsų geriausiųjų brolių krauju atvaduotoji Lietuva privalo būti nepriklausoma ir apvienyta su naturaline jos sostine Vilniumi.

Liepos 10 dieną Kaune įvyko didelis mitingas – demonstracija prieš Tautų Sąjungos pasiūlymą. Kalbėtojai nurodė tų pasiūlymų pragaištingumą mūsų nepriklausomybei. Sutartinu griausmingu „valio“ buvo priimta ši protesto rezoliucija:

„Mes Kauno miesto ir priemiesčių gyventojai 1921 m. liepos 10 dieną, susirinkę 9000 žmonių skaičiuje ir aptarę Lietuvos politinę padėtį, susidėjusią saryšy su Tautų Sąjungos Tarybos pasiūlymu. Griežtai pareiškiame:

  1. Mūsų geriausiųjų brolių krauju atvaduotoji Lietuva privalo būti nepriklausoma ir apvienyta su naturaline jos sostine Vilniumi.
  2. Sveikiname mūsų Valdžią, atmetusią užgaulingas mums ir skaudžias sąlygas ir tuo parodžiusią, kad ji teisingai ir tikrai reiškia mūsų visuomenės tvirtą valią.
  3. Nepripažįstame ir nepakęsime jokių sutarčių, kurios rištų Lietuvą su Lenkija ar kita kuria valstybe, varžytų mūsų Tėvynės laisvę ir mažintų jo suverenumą.
  4. Nepripažįstame ir nepripažinsime jokių Lietuvos suskirstymų, kurie yra Lenkų valdžios veidmainingumo padaryti ir judošiškų Želigovskio kardu išbraižyti ir kuria norima patvirtinti, pavadinus juos kantonais.

<…>

Gyventojų mitingas Marijampolės Laisvės aikštėje. 1918 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Mitingas-demonstracija Kaune (1921, Liepos 16 d.). Trimitas (27 (47), p. 2-4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39091_3;

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39091_4;

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39091_5