1921 m. liepos 11 d. | Gudų tautos sąjungos atsišaukimas

Gudų spaudos biuro pranešimu, Gudų Tautos sąjungos išleido šį atsišaukimą. Gudų tauta Vilniaus krašte ir visoj Vakarų Gudijoj. Šešių metų karo, nuolatinių per paskutinius trejus metus lenkų rekvizicijų, nepanešamų: mokesčių išvarginta ir nualinta – nebegaliojo kęsti Lenkų okupacijos jungo ir pradėjo ginkluotą kovą prieš okupantus.

Kaunas, VII. 11. (ELTA). Gudų spaudos biuro pranešimu, Gudų Tautos sąjungos išleido šį atsišaukimą. Gudų tauta Vilniaus krašte ir visoj Vakarų Gudijoj. Šešių metų karo, nuolatinių per paskutinius trejus metus lenkų rekvizicijų, nepanešamų: mokesčių išvarginta ir nualinta – nebegaliojo kęsti Lenkų okupacijos jungo ir pradėjo ginkluotą kovą prieš okupantus.

Ženklas tai kovai pradėti buvo lenkų paskelbta birželio mėn. priverstina mobilizacija jų pagrobtuose kraštuose, vadinamoj Vidurinėj Lietuvoje.

Lenkų okupacinės valdžios paskelbima priverstinos mobilizacijos gudų piliečiai laiko neteisėtų dėl šių priežasčių:

  1. Vidurinėj ir Vakarų Gudijų, įėjusioj į lenkų dirbtinai sudaryta „Vidur Lietuvą“, gudai net lenkų statistikos žiniomis sudaro ne tik palyginamąją bet ir absoliutinę daugumą (Krokuvos Universiteto profesorių Kryžanovskio ir Kumaneckio „Statističeskija tablicy, Krokuva, 1915),“ Gudai sudaro Lydos apskrity 73,13%, Ašmenos – 79,97%, Švenčionių – 45,51%, Vileikos – 86,88%, Vilniaus – 23,34%. 2) Visos Varšuvos pastangos gauti iš gūdų tautos teisės suverines teises į Lenkijos pagrobtą Vakarų Gudiją nepavyko, jei neskaityti teroro ir pasityčiojimų iš taikių gyventojų. Sauvalingas generolo Želigovskio sukilimas viso kultūringo pasaulio ir dalinai Tautų sąjungos atstovų Lietuvių Lenkų derybose Briuseklyse, Hymanso Varšuvos diplomatų komedija.

Ašmenos herbas. Dailininkas T. Daugirdas. 1918. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka


Šaltinis: Gudų tautos sąjungos atsišaukimas, (1921 m. liepos 13 d.) Lietuva (Nr. 152) p. 3

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64570

Fotografijos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/2021803/C1B0004645702