1921 m. liepos 12 d. | Pavasarininkų jubiliejinis kongresas

Bemaž dviejų valandų kalboje  d- ras Bistras stengėsi išaiškinti religijos ir doros mūsų gyvenimę reikšmę ir parodyti jų santykius su mokslais, nurodydamas įvairių mokslininkų nuomonę apie religiją ir dorą.

Posėdis pradedamas 4 val. P. Ed. Misevičius tęsia pranešimą, būtent skaito kariuinko patiektą smulkią ataskaitą. Iš ataskaitos paaiškėjo, kad priskaitant pastaromis dienomis – kongresui einant- gautas įplaukas, C. Valdyba gali likviduoti visas skolas, kurių ji buvo priversta pasidaryti. Skyriai nelabai uoliai moka savo nuošimčius, kad ir Centrui sunku veikti. Laikraštis kaip minėta, davė deficito (17 000 auks.). Iš viso C. Valdyba padarė į 70 000 auks. Apyvartos. Kasos stoviu paskelbimu užbaigia C. Valdybos pranešimu. Iš eilės turėjo skaityti referatų apie Lietuvos Vyčius Amerikoje p. Zujus, bet jam kariui, jojo viršininkui neleidus, skaitė p. Zujaus pagamintąjį referatą p. Gudas, Amerikos lietuvių „Darbininko” redaktorius. Lektorius labai paįvairino skaitymą savo pastabomis iš lietuvių gyvenimo Amerikoj ir labai sudomino klausytojus. Po referatui kalbėjo keli kongreso dalyviai, išreikšdami pageidavimų, kad lietuviai nevyktų Amerikon, kur jiems tenka nemažai ir nemažai privargti ir ištautėti.

P-lei Ruzgytei susirgus jos referatan Jaunimas – tautos jėga, nebuvo. Tad iš eilės skaitė Dr. L. Bistras apie pavasarininkų pamatus. Bemaž dviejų valandų kalboje  d- ras Bistras stengėsi išaiškinti religijos ir doros mūsų gyvenimę reikšmę ir parodyti jų santykius su mokslais, nurodydamas įvairių mokslininkų nuomonę apie religiją ir dorą.

Pavasarininkų organizacijos kongreso dalyvių paradas Kaune. 1938 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1921 m. liepos 12 d. Laisvė, (Nr. 151) p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111127