1921 m. liepos 15 d. | Kas apie Kauna raszoma

Taworai, ką Kaune matai, beweik wisi yra wokiszkos Kilmēs, tiktai Maisto Dalykai paeina isz paties Kraszto. Kaune į Akį puola Daugumas Sopagų Walytojų. Beweik kas antroj Buto Užeigoje yra sau Wietą įsitaisęs koks Sopagų Walytojas Waikinas.

Tulas Geszeftsmonas, kuris Reikalais pirm kelių Dienų buwęs nuwažiawęs į Kauną, atpasakoja Laikrasztyje „Memeler Dampfboot“ sawo Prityrimus ypacz Kaune. Jis raszo maždaug szitaipo:

Susisiekimas į Kauną Nemuno Upe yra geras. Isz Jurbarko (Georgenburg) į Kauną eina trys Garlaiwiai. Ir Traukinys isz Kauno į Sziaulius bēga gana greit ir punktualiszkai. Bet paszaliniuose Gelžkeliuose jau kitaip. Su Pasų Kontrole jokių Sunkenybių nebuwo.

Kaune Gywenimas daug brangesnis kaip Klaipēdoje. Rusų Swaras (po 400 Gramų) kainoja (kasztuoja): Mēsos 12 – 13 Markių, liesojo Surių (Kēžo) 17 Mk., rukyto Ungurio 45 Mk. Wieszbutyje už Nakwynę ima 25 iki 60 Mk., o weltui tu ieszkosi szwarių Patalų Aptraukalų. Butelis (Flaszē) Alaus, kuris berods geresnis yra kaip Klaipēdoje, kasztuoja 6 Mk., mažas Sznapselis 4 Mk., Butelis Konjako 75 Mk., Cygaras 5 Mk. Papirosai nebrangesni kaip Klaipēdoje. Už wienus Pietus užmoki 25 lig 50 Markių. Wiename geresniame Wieszbutyje Darže praszē 150 Markių už Pietus su Pusbuteliu Wyno.

Mieste daug matyti Briczkų (Droszkių); bet butinai reikalinga yra pirma pasiklausti ir sulygti del Kainos (Prekēs), sziaip gali keleriopą Kainą (Prekę) užmokēti. […]

Kaunas ir sziandien dar neatrodo Lietuwių Miestu. Tiktai Karuomenē, kuri irgi beweik perwis yra ginkluota Wokieczių Szautuwais, kalba lietuwiszkai. Waldininkai, ypacz auksztesnieji, tarp sawęs tankiai szneka lenkiszkai. Lenkų Kalba ir Žydų Žargonas turi Wirszų. Daug kalbama ir rusiszkai, wokiszkai mažiau. Yra ten lietuwiszkų, lenkiszkų, rusiszkų ir wokiszkų Laikraszczių. […]

Taworai, ką Kaune matai, beweik wisi yra wokiszkos Kilmēs, tiktai Maisto Dalykai paeina isz paties Kraszto.

Kaune į Akį puola Daugumas Sopagų Walytojų. Beweik kas antroj Buto Užeigoje yra sau Wietą įsitaisęs koks Sopagų Walytojas Waikinas.

Tramwajumi (Pferdebahn) wažiuoti kainojo 2 Markiu. Labai brangios Lietuwoje Nuomos. […]

Seimo gatvė. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija. Kaunas, 1927 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Kas apie Kauna raszoma“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 162, 1921 m. liepos 15 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=429965&seqNr=1