1921 m. liepos 2 d. | Del ligonių kasų

Ligonių kasos teiks darbininkam pagalbos susirgus ar numirus. Susirgęs kasos narys gaus iš jos nemokamą gydytoją namie ar ligoninėje, gaus vaisų ir užlaikymą gyventi. Pagalba susirgus duodama tuojau ir gali būt teikiama per 6 su viršum mėnesius ir ilgiau pagal reikalo ir kasos išgalės. Prie ligonių priskaitomos ir moterys gimdymo metu.

Steigiamasis seimas jau priėmė antruoju skaitymu įstatymą apie ligonių kasas, kurios bus Steigiamos darbininkų pagalbai ligoje.

„Socialdemokratas“ 25 num. apie tokių kasų svarbą ir naudingumą tarp kita ko rašo:

„Ligonių kasos teiks darbininkam pagalbos susirgus ar numirus. Susirgęs kasos narys gaus iš jos nemokamą gydytoją namie ar ligoninėje, gaus vaisų ir užlaikymą gyventi. Pagalba susirgus duodama tuojau ir gali būt teikiama per 6 su viršum mėnesius ir ilgiau pagal reikalo ir kasos išgalės. Prie ligonių priskaitomos ir moterys gimdymo metu. Ligos metui jos paliuosuojamos 8 savaitėm nuo darbo, gauna užlaikymą ir gydytojo pagalbą. Kasos nariui numirus, jam palaidoti išduodama piniginė pašalpa.

Pinigus šelpimo reikalam dės iš vienos pusės patys darbininkai, iš kitos pusės – darbdaviai. Ligonių kasos nariai skaitosi susirišę į draugiją, kurios reikalam vesti suderamos atatinkamos įstaigos. Taip įstatymo projektas siūlo“.

J. Martinaičio karikatūra „Ar ne per vėlu?“ Sveikata ir darbas, 1937 m., nr. 11 (47), p. 440.


Šaltinis: „Del ligonių kasų“, Trimitas, nr. 25 (45), 1921 m. liepos 2 d., p. 11.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004663975?exId=39093&seqNr=13